Databáza výziev

Výzvy potrebné pre rast vašej obce, mesta alebo školy sa dajú čerpať v rôznych oblastiach. Keďže balík peňazí z EÚ je navýšený, bude veľmi zaujímavé čerpať z týchto peňazí. V portáli Online Projekt sú vám k dispozícií všetky aktívne výzvy, ktoré môžu prisipieť k zveľadeniu vašej obce, mesta alebo školy.

Interreg Stredná Európa 2021-2027 – druhá výzva

Podporované oblasti: Aktuálna výzva reaguje na potreby, trendy a výzvy stredoeurópskych regiónov. Určená je pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, pre neziskové či medzinárodné organizácie.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Interreg V-B Stredná Európa Špecifický cieľ: Interreg Central Europe 2021 – 2027   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: Výzva je určená subjektom z… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 17. máj 2023

Výška dotácie 1,2 - 1,9 mil. €

Miera dotácie max. 80 - 100%

Viac informácií

Nová výzva

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine (2023)

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: Mestá a obce   Oprávnené aktivity: V rámci špecifického cieľa 9.1 –… Čítať viac

Humanitárna pomoc

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie individuálne

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Nová výzva

Mením na zeleň 2023

Podporované oblasti: Výzva reaguje na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Nadácia ZSE Grantový program: 1. Nadácia ZSE   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…); centrá voľného času, komunitné centrá; obce a mestá; školy a… Čítať viac

Ekologický rozvoj

Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský

Uzávierka žiadostí 11. apr 2023

Výška dotácie max. 2 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Nová výzva

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je poskytnúť finančné príspevky samosprávam, ktoré zabezpečujú a koordinujú humanitárne a integračné aktivity pre odídencov z Ukrajiny od prvého dňa vypuknutia vojny – teda už od 24.2.2022.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Dotácie z ministerstiev Špecifický cieľ: 4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: mesto/obec v… Čítať viac

Humanitárna pomoc, Integrácia

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie individuálna

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Nová výzva

Výzvy pre najmenej rozvinuté regióny na rok 2023

Podporované oblasti: Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Dotácie z ministerstiev Grantový program: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: 1. Oprávnený žiadateľ je uvedený v každej vyhlásenej výzve príslušným okresným úradom v súlade s… Čítať viac

Nezaradené

Banskobystrický, Košický, Prešovský

Uzávierka žiadostí 21. apr 2023

Výška dotácie podľa okresu

Miera dotácie podľa okresu%

Viac informácií

Nová výzva

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podporiť prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Environmentálny fond Grantový program: Envirofond   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Združenie obcí podľa §20b zákona… Čítať viac

Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 02. máj 2023

Výška dotácie max. 500 000 €

Miera dotácie max. 95%

Viac informácií

Nová výzva

Ďalšie výzvy sú dostupné pre registrovaných používateľov.

Aktuálna situácia

V najbližšom období v rokoch 2021 – 2027 sa môžu obce a mestá zamerať na budovanie inteligentných miest, prvky zelenej infraštruktúry, výstavbu miestnych komunikácií alebo rozvoj verejnej dopravy. Dôležitou súčasťou plánu obnovy budú dotácie na cyklistickú infraštruktúru, cyklodopravu a mestskú mobilitu. Veľkou témou bude prechod na elektromobilitu a teda rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Keďže v IKT službách je ešte na čom pracovať, budú otvorené dotácie aj na rozvoj v tomto smere.
Portál Online Projekt vás prevedie týmto bludiskom dotácií a pomôže vám nájsť tú správnu výzvu pre podporu vašej obce, školy alebo mesta.