Databáza výziev

Výzvy potrebné pre rast vašej obce, mesta alebo školy je možné čerpať v rôznych oblastiach. Keďže balík peňazí z EÚ je navýšený, možnosť čerpať z týchto prostriedkov bude veľmi zaujímavá. V portáli Online Projekt sú vám k dispozícií všetky aktívne výzvy, ktoré môžu prisipieť k zveľadeniu vašej obce, mesta alebo školy.

Podpora poskytovania ranej starostlivosti (0 až 6 rokov) z prostredia marginalizovaných komunít (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je napomôcť zaškoľovaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby do materských škôl.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Plán obnovy Špecifický cieľ: Komponent 6 – Inkluzívne vzdelávanie   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia:  neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich… Čítať viac

Vzdelávanie

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 130 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (2023)

Podporované oblasti: Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované akcie napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane… Čítať viac

Vzdelávanie

Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie nie je určená

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility (2023)

Podporované oblasti: Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov resp. mesta Košice.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: samosprávne kraje   Oprávnené aktivity… Čítať viac

Infraštruktúra

Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 5 000 000 €

Miera dotácie max. 92%

Viac informácií

Dotácie na riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023.   Zaradenie výzvy: Zdroj financovania: Dotácie z ministerstiev Grantový program: 7. Úrad vlády SR   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: a) obec, (mesto) b) vyšší územný celok, c) rozpočtová organizácia alebo príspevková… Čítať viac

Kultúra

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 22. aug 2098

Výška dotácie max. 20 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Miestne občianske a preventívne služby (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia(ESF+)   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú… Čítať viac

Humanitárna pomoc, Informatizácia

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie nie je známe

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

INTERREG SK-AT: Zelenší pohraničný región (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podpora prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a taktiež posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko Špecifický cieľ: SK-AT 2021-2027   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: a) orgány verejnej správy, iné orgány verejnej správy, orgány územnej samosprávy, združenia… Čítať viac

Ekologický rozvoj

Bratislavský, Trnavský

Uzávierka žiadostí 30. sep 2023

Výška dotácie max. 1 800 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Ďalšie výzvy sú dostupné pre registrovaných používateľov.

Aktuálna situácia

V najbližšom období, v rokoch 2021 – 2027, sa môžu obce a mestá zamerať na budovanie inteligentných miest, prvky zelenej infraštruktúry, výstavbu miestnych komunikácií alebo rozvoj verejnej dopravy. Dôležitou súčasťou plánu obnovy budú dotácie na cyklistickú infraštruktúru, cyklodopravu a mestskú mobilitu. Veľkou témou bude prechod na elektromobilitu a teda rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Keďže v IKT službách je ešte na čom pracovať, budú otvorené dotácie aj na rozvoj v tomto smere.
Portál Online Projekt vás prevedie týmto bludiskom dotácií a pomôže vám nájsť tú správnu výzvu pre podporu vašej obce, školy alebo mesta.