Zásady ochrany osobných údajov Alphabet project s.r.o. – onlineprojekt.sk

1. Označenie prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou Alphabet project s. r. o., so sídlom Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice – Mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 124 191, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 52596/V (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

 1. pri prevádzkovaní webovej stránky www.onlineprojekt.sk (ďalej ako „webová stránka“) a
 2. pri poskytovaní online a offline služieb Prevádzkovateľa v spojení s vyššie uvedenou webovou stránkou.

pričom vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvania osobných údajov najmä kontaktných osôb (zástupcov) organizácií a právnických osôb (obcí a nimi zriadených organizácií), ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a/alebo navštevujú webovú stránku.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa, a jeho zodpovednú osobu v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov, spoločnosť securion, s.r.o., môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať osobne alebo písomne na adrese Strojárenská 3426/11C, Košice – mestská časť Staré Mesto, alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@onlineprojekt.sk alebo dpo@securion.sk.

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov, účely, právne základy spracúvania a doba uchovávania Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov). Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba, ak je to:

 • nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:
  • Spracovanie účtovných dokladov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia v rámci organizácie (starosta, primátor, riaditeľ, iný štatutárny zástupca alebo poverený zástupca organizácie), kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie, údaje o zrealizovaných nákupoch a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
  • Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií (vybavovanie nárokov vyplývajúcich z vád). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov potrebných k vybaveniu reklamácie a realizácie s tým súvisiacej komunikácie. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 4 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.
  • Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;
 • Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Evidencia kontaktných a štatutárnych zástupcov právnických osôb (obcí a iných organizácií), s ktorými vystupuje Prevádzkovateľ do zmluvného vzťahu, realizácia obchodnej komunikácie s uvedenými zástupcami a plnenie iných zmluvných povinností pri zmluvách uzatvorených s právnickými osobami. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v nevyhnutnosti evidencií zástupcov a kontaktných osôb právnických osôb, s ktorými je Prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, a to pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti, plnenia zmluvných povinností voči obciam a iným zmluvným partnerom, ktorí sú právnickými osoba a pre vymáhanie právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s príslušnou právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb alebo do úplného vyporiadania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu;
  • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv a spracúvanými osobnými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú predmetom Vašej žiadosti;
  • Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailovej komunikácie na webovej stránke. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas maximálne 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr;
  • Uzatváranie a plnenie užívateľských zmlúv s právnickými osobami – obcami (registrácia na portáli, vedenie profilov na portáli a poskytovanie ostatných služieb na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle príslušných obchodných podmienok). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na riadnom poskytovaní služieb portálu užívateľom – právnickým osobám, prostredníctvom realizácie primeranej komunikácie a evidencie zástupcov registrovaných používateľov – právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov. Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu;
  • Posielanie informačných e-mailov pri plnení zmluvných povinností s právnickými osobami – obcami. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov obce alebo inej organizácie, ktorej ste ako dotknutá osoba zástupcom, e-mailová adresa. ostatných služieb na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle príslušných obchodných podmienok). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na riadnom poskytovaní služieb portálu užívateľom – právnickým osobám – posielanie dohodnutých informačných e – mailov a ponúk. Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 • Spracúvanie vykonávané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia). Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástroj – cookies). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a údaje preferenciách v online prostredí, identifikačné údaje používaného prehliadača, zariadenia, siete a podsiete či údaje o operačnom systéme používaného zariadenia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Všetky bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v príslušnej časti webovej stránky týkajúcej sa súborov cookies.
  • Priamy marketing – posielanie newsletter-u. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov obce alebo inej organizácie, ktorej je dotknutá osoba zástupcom, e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Zverejňovanie referencií o službách Prevádzkovateľa na webovej stránke. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov obce alebo inej organizácie, ktorej je dotknutá osoba zástupcom, a informácie o tom, ako bola príslušná organizácia spokojná so službami Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri poslaní správy na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V prípadoch, s Prevádzkovateľom uzatvára príslušnú zmluvu obec alebo iná organizácia ako právnická osoba alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje ako príslušným právnym predpisom určené tretie strany, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušným dozorným orgánom.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosti poskytujúce hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
 • spoločnosť poskytujúca tvorbu webovej stránky a jej všeobecnú správu a s tým súvisiace marketingové a IT služby,
 • spoločnosť Alphabet partner, s.r.o. (patriaca do skupiny podnikov Alphabet), ktorá poskytuje Prevádzkovateľovi služby spojené s výkonom jeho podnikateľskej činnosti, vrátane mailhostingových služieb,
 • spoločnosť poskytujúca newsletter-ingové služby.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov v postavení samostatných prevádzkovateľov patrí aj:

 • spoločnosť poskytujúca a zastrešujúca služby platobnej brány Stipe v prípade, ak bude v príslušnom prípade odplata za služby Prevádzkovateľa uhrádzaná prostredníctvom platobnej brány, a
 • spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

5. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií a profilovanie

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA:

 • spoločnosti Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies,
 • spoločnosti FullStory, Inc.– a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies a iné obdobné technológie.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek a osobitných foriem zabezpečenia, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
 • Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • PRÁVO NAMIETAŤ – Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
 • PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS – Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

7. Platnosť

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 01.01.2023. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.