Cirkulácia európskych literárnych diel 2023

Uzatvorené 21. feb 2023

Výška dotácie max. 300 000 €

Miera dotácie max. 60%


Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel a s tým súvisiace aktivity.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Kreatívna Európa 2021-2027
Grantový program: Kreatívna Európa

 

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • právnická osoba (súkromná alebo verejná)

 

Témy a priority

 • posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel;
 • podpora prekladu a propagácie diel v menej používaných jazykoch s cieľom zvýšiť ich šírenie na väčších trhoch v Európe a mimo nej;
 • oslovenie nového publika európskych literárnych diel v Európe a mimo nej;
 • posilnenie konkurencieschopnosti knižného sektora prostredníctvom podpory spolupráce v rámci knižného hodnotového reťazca.

 

Činnosti, ktoré možno financovať:

 • Preklad, propagácia a distribúcia literárnych diel, ako aj činnosti na podporu predaja prekladových práv v Európe a mimo nej.
 • Navrhované činnosti by mali byť vo formulári žiadosti v časti B zoskupené do koherentných pracovných balíkov (t. j. hlavné podrozdelenie projektu).
 • Každý pracovný balík musí obsahovať zodpovedajúci zoznam činností, výstupov, míľnikov a kritických rizík.

 

Očakávaný vplyv:

 • Akcia podporí približne 40 projektov realizovaných buď jedným subjektom (jeden príjemca) alebo zoskupením organizácií (viacerí príjemcovia).
 • Každý projekt musí byť založený na správnej redakčnej a propagačnej stratégii zahŕňajúcej balík najmenej 5 oprávnených diel beletrie preložených z a do oprávnených jazykov a musí obsahovať tieto prvky:
  • navrhovaný balík prispieva k rozmanitosti literatúry v cieľovej krajine (alebo krajín) zahrnutím beletristických diel z krajín, ktoré sú nedostatočne zastúpené, a najmä diel napísaných v menej používaných jazykoch,
  • distribučná stratégia zabezpečuje široký a ľahký prístup k dielam pre širokú verejnosť,
  • propagačná stratégia prispieva k rozšíreniu a obnovenie publika,
  • projekt podporuje spoluprácu medzi autormi, prekladateľmi, vydavateľmi, distribútormi, kníhkupcami, knižnicami, festivalmi, literárnymi podujatiami a pod.,
  • projekt prispieva k zviditeľneniu prekladateľov a rešpektuje princíp spravodlivého odmeňovania,
  • projekt rieši prierezové otázky programu Kreatívna Európa a priority programu Kultúra 2023