Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou (2023)

Uzatvorené 10. jan 2024

Výška dotácie 490 461 €

Miera dotácie max. 100%


Zdravotníctvo

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vybudovať sieť digitalizovaných patologických pracovísk integrovaných do národného VNA archívu patologických vyšetrení, v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu pre efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 11 – Zdravotníctvo

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Poskytovateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je nemocnica v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“).
 • Poskytovateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v súlade s § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z.

 

Oprávnené aktivity:

 • Požadované výstupy projektu
  • a) Digitalizácia postupu spracovania preparátov
  • b) Digitalizácia preparátov využitím celo- sklíčkového digitálneho skenera
  • c) Ukladanie digitálnych vyšetrení do dátového úložiska
  • d) Integrácia na služby NZIS a Archív obrazových vyšetrení
  • e) Implementovaný nástroj AI pre patológiu

Oprávnené výdavky projektu

 • Prípravná a projektová dokumentácia – maximálne do výšky 2% z poskytnutých prostriedkov mechanizmu (ak je nevyhnutná)
 • Materiálno-technologické vybavenie:
  • Skenovacie zariadenia
   • Celo-sklíčkový skener
  • Tlačiarne
   • čiarových/QR kódov
   • na sklíčka UV
   • na bločky INK
  • Čítačky čiarových/QR kódov
  • Makroskopický stôl
  • Zariadenia na fotodokumentáciu
  • PC zostavy
  • All-In-One
  • Úložisko (minimálne 200 TB)
  • Informačné systémy
   • nákup IS – LIS, nástroje na prepis slova do text (speech to text), AI nástroje
   • úprava IS
   • integrácie IS maximálne do výšky 15% z poskytnutých prostriedkov mechanizmu
 • Infraštruktúra
  • kabeláž
  • prípojky
 •  Drobné stavebné úpravy maximálne do výšky 10% z poskytnutých prostriedkov mechanizmu

 

Finančné podmienky:

 • Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu s kódom 11I03-21-V19 predstavuje 7 969 998 EUR bez DPH.
 • Indikatívna výška rozpočtu určeného na DPH v prípadoch, kde bude DPH v zmysle tejto výzvy oprávnená, predstavuje 1 594 000 EUR.
 • A.) Maximálna výška príspevku : 490 461 EUR bez DPH / pracovisko, kde prijímateľ, ktorý je poskytovateľom prevádzkujúcim zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je nemocnica v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. vyhlasuje, že:
  • a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške sumy 0 EUR, čo predstavuje 0 %  z Celkových oprávnených výdavkov, v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s Realizáciou Projektu, ktoré nie sú Celkovými oprávnenými výdavkami a budú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa Projektu a na jeho udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov podľa návrhu zmluvy o PPM, článok 3.2.
 • B.) Maximálna výška príspevku : 318 800 EUR bez DPH / pracovisko, kde prijímateľ, ktorý je poskytovateľom prevádzkujúcim zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v súlade s § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. vyhlasuje, že:
  • a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu do výšky sumy 35 422,00 EUR  čo predstavuje 10 % z Celkových oprávnených výdavkov. v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s Realizáciou Projektu, ktoré nie sú Celkovými oprávnenými výdavkami a budú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa Projektu a na jeho udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov podľa návrhu zmluvy o PPM, článok 3.3.
 • V prípade, že žiadateľ žiada vyšší príspevok ako je stanovený v tejto výzve, suma nad rámec uvedeného maxima bude považovaná za neoprávnenú a žiadateľ si ju bude hradiť z vlastných zdrojov.
 • Uvedené sa týka aj všetkých neoprávnených výdavkov, ktoré identifikuje vykonávateľ alebo iný oprávnený orgán na výkon kontroly alebo auditu alebo overovania.
 • Prijímateľ je vo všeobecnosti povinný používať poskytnuté prostriedky mechanizmu na účel, v súlade s písomnou zmluvou podľa § 14 zákona o mechanizme.