Digitálna bezpečnosť seniorov (2024)

Uzatvorené 22. dec 2023

Výška dotácie max. 5 000 €

Miera dotácie max. 100%


Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva podporí projekty zamerané na bezpečnosť seniorov v digitálnom svete. Cieľom grantu je okrem zlepšenia týchto zručností aj pomoc pre seniorov pri overovaní zdrojov informácií, vyhodnocovaní relevantnosti správ či prevencia.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia Pontis
Grantový program: Nadačný fond Telekom

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 • b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

 

O programe:

 • Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám a podporia rozvoj ich digitálnych zručností. Účelom výzvy je zvýšiť kritické myslenie seniorov s dôrazom na bezpečné správanie sa v kybernetickom priestore.

 

Oprávnené aktivity:

 • Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z nasledovných oblastí:
  • a) Podpora a ochrana zdravia
  • b) Podpora vzdelávania
  • c) Podpora dobrovoľníckej činnosti
  • d) Poskytovanie sociálnej pomoci
 • Zámerom je podporiť také zručnosti a aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, prinesú aktívny život seniorov a ich zapájanie do diania okolo seba. Pozitívne bude hodnotené aj medzigeneračné prepojenie. Organizácie sa môžu v rámci predloženého projektu zamerať napríklad na:
  • zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na boj proti podvodom, hoaxom
  • prácu s bezpečnostnými hrozbami seniorov (spam, phishing, šírenie poplašných správ, nenávistné správanie na internete, zneužitie osobných údajov…) a spôsoby ochrany pred nimi
  • mediálne správanie seniorov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti (kritické myslenie, overovanie zdroja informácií, zdieľanie)
  • zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.)
  • vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, vzdelávanie, nákupy, vytvorenie bezpečného hesla)

 

Finančné podmienky:

 • Minimálna výška grantu je 2500 eur.
 • Maximálna suma grantu je 5000 eur.
 • Celková alokácia výzvy: 50 000 eur