Dotácia na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (2022)

Uzatvorené 31. júl 2023

Výška dotácie max. 60 624 €

Miera dotácie 100%


Nezaradené

Všetky kraje

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zvýšenie potrebnej kapacity verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 11

Kód výzvy:

11I01-21-V08

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • 1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka. Ďalšie podmienky nájdete v znení samotnej výzvy.
 • 2. poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ak pri podaní žiadosti preukáže splnenie podmienok podľa písmena a) za lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka, ktorý bude u tohto poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) zákona o poskytovateľoch; na tohto lekára sa vzťahujú ustanovenia odsekov 9 a 10 zákona o poskytovateľoch.
 • Disponovanie právoplatným povolením na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti je hlavnou podmienkou poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Oprávnené aktivity:

 • Prijatím príspevku sa zároveň poskytovateľ čerpajúci príspevok zaväzuje počas najmenej piatich rokov odo dňa priznania príspevku:
  • prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v obci alebo v okrese, pre ktorý získal príspevok
  • poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, z toho najmenej jeden deň poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod.,
  • umožniť bezplatné objednávanie pacientov spôsobom obvyklým u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
  • ak ide o existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac ako uviedol poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyhlásení podľa odseku 12 písm. b) štvrtom bode zákona o poskytovateľoch.

Finančné podmienky:

 • IIndikatívna výška celkových prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu s kódom 11I01-21-V08 predstavuje 10 252 188 EUR bez DPH
 • Celková suma príspevku alokovaného na úroveň okresu: 50 000 EUR
 • Celková suma príspevku alokovaného na úroveň obce: 60 624 EUR
 • Minimálna výška príspevku alokovaného na úroveň okresu: 20 000 EUR (za predpokladu splnenia podmienok na poskytnutie 1. časti príspevku).
 • Minimálna výška príspevku alokovaného na úroveň obce: 24 250 EUR (za predpokladu splnenia podmienok na poskytnutie 1. časti príspevku).
 • Maximálna výška príspevku alokovaného na úroveň okresu: 50 000 EUR
 • Maximálna výška príspevku alokovaného na úroveň obce: 60 624 EUR