Dotácie a príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja 2023

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max. 4 050 €

Miera dotácie max. 80%


Kultúra, Šport

Trenčiansky

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Prostredníctvom dotačného systému TSK je možné podporiť rôzne kultúrno-spoločenské či športové podujatia, akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia či nákup vybavenia pre folklórny súbor alebo športový klub.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Dotácie Trenčiansky kraj
Špecifický cieľ: 1. Dotácie Trenčiansky kraj

Ďalšie informácie

Oprávnený žiadateľ je:

 • obec a mesto na území TSK
 • právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO) so sídlom alebo miestom podnikania na území TSK, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území TSK,
 • iná obec, mesto alebo vyšší územný celok, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 • žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky platného VZN.

 

Rozhodovanie o dotácii podľa požadovanej výšky:

 • o dotácii do 1 500 € vrátane rozhoduje predseda TSK,
 • o dotácii nad túto čiastku do 4 050 € vrátane rozhoduje pracovná skupina menovaná predsedom TSK a schvaľuje ju predseda TSK.

 

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je:

 • 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050 €,
 • 80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050 € pre žiadateľa, ktorý žiada o dotáciu na:
  • účel zdravotno – humanitárnej starostlivosti,
  • voľnočasové, vzdelávacie, športové, kultúrne, sociálne aktivity zamerané výlučne na deti a mládež.