Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027 – druhá výzva

Uzatvorené 29. mar 2024

Výška dotácie nie je určená

Miera dotácie max. 80%


Ekologický rozvoj, Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na prehlbovanie nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne. Výzva podporuje environmentálne projekty, posilnenie pracovného trhu a rozvoj kultúry a turizmu.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dunajský nadnárodný program
Grantový program: Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

V rámci Interreg Programu dunajského regiónu je vyčlenených takmer 39 miliónov eur na druhú výzvu, ktorá sa zameriava na environmentálne projekty, posilnenie pracovného trhu a rozvoj kultúry a turizmu. Podpora je dostupná pre rôzne organizácie vrátane malých a stredných podnikov a pokrýva rôzne oblasti od odolnosti voči klimatickým zmenám až po sociálne aspekty. Projekty musia zapájať minimálne tri subjekty z troch rôznych krajín zapojených do programu, s konečným termínom podania žiadostí stanoveným na 29. marca 2024, 14:00. Program, zahrňujúci 14 štátov EÚ a ďalšie krajiny s cieľom posilniť spoluprácu a čeliť spoločným výzvam, je financovaný z rozpočtu približne 266 miliónov eur. Jeho cieľom je podpora inovácií, sociálnej zodpovednosti a zelených iniciatív, ktoré by viedli k sociálne udržateľnejšiemu a lepšie spolupracujúcemu dunajskému regiónu.

 

Oprávnení žiadatelia:

  • Miestne, regionálne, národné verejné orgány
  • Medzinárodné organizácie
  • Neziskové organizácie
  • Podnikatelia (len ako partner)

 

Finančné podmienky:

  • Výzva má celkový rozpočet 38 749 913 eur.
  • Maximálna možná výška spolufinancovania EÚ pre projekty je stanovená na 80%.

 

Oprávnené náklady:

  • Podporované sú rôzne kategórie nákladov vrátane personálnych výdavkov, cestovných nákladov a ubytovania, externých služieb, vybavenia a infraštruktúry.