Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (2023)

Uzatvorené 28. aug 2023

Výška dotácie max. 200 000 €

Miera dotácie max. 95%


Ekologický rozvoj, Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Podpora je zameraná na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Grantový program: Envirofond

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec
 • Samosprávny kraj
 • Škola
 • Občianske združenie
 • Nadácia
 • Nezisková organizácia
 • Príspevková organizácia
 • Rozpočtová organizácia

 

Oprávnené aktivity:

 • Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA (E) – Cieľom je podporiť činnosť smerujúcu k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému využívaniu jeho zložiek a ochrane prírody. Dotácia je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktorá je v súlade s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (ďalej len „Rezortná koncepcia EVVO“) a so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Envirostratégia 2030“), opatrením O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 a s opatreniami Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025.
  • Činnosť E1: Budovanie priestorových kapacít: Podpora je určená na podporu budovania siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy so štandardom európskych krajín, a tiež informačných a návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch (Envirostratégia 2030, Cieľ 13.2. Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR, Kapitola 6.1) s dôrazom na územia európskeho alebo medzinárodného významu. Ďalej na podporu interiérového a exteriérového dobudovania a materiálno – technickej vybavenosti existujúcich stredísk, infocentier, ekocentier, ekoučební a areálov rezortných organizácií MŽP SR s cieľom ponúknuť zážitkové aktivity environmentálnej výchovy (Rezortná koncepcia EVVO, Cieľ 3.). V rámci činnosti E1 je možné realizovať nasledovné aktivity:
   • 1. budovanie nových, dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich interiérových a exteriérových priestorov slúžiacich pre poskytovanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – stredísk environmentálnej výchovy, ekocentier, enviroučební, informačných a návštevníckych centier, náučných lokalít, chodníkov, geoparkov, dažďových záhrad a environmentálno – edukačných areálov;
   • 2. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre realizáciu zážitkových aktivít environmentálnej výchovy – interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, pomôcky pre ľudí so špeciálnymi potrebami, materiál a pomôcky;
   • 3. kombinácia vyššie uvedených aktivít
  • Činnosť E2: Realizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít: Podpora je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu a rozvíjajú ohľaduplnosť, vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a jeho zložiek, pre ochranu prírody a trvalo udržateľného rozvoja a jeho zložiek. Ďalej na podporu vzdelávacích aktivít a kampaní zameraných na zodpovednú a uvedomelú spotrebu, aktívnu participáciu a predchádzanie vzniku odpadov Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Cieľ 13.2., opatrenie O.2. Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025, Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Podpora je určená na podporu vzdelávania o adaptácii na zmenu klímy v celom vzdelávacom procese a integráciu informácií o adaptačných opatreniach do informačných aktivít zameraných špecificky na jednotlivé cieľové skupiny (napr. samosprávy, poľnohospodári, vodohospodári, lesníci, energetici), Podpora je taktiež určená na podporu výchovno-vzdelávacích, osvetových aktivít týkajúcich sa oblasti ochrany prírody, biodiverzity a CITES ako aj ostatných zložiek životného prostredia. V rámci činnosti E2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
   • 1. realizácia celoslovenských, krajských, regionálnych alebo lokálnych environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre širokú verejnosť (subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy) bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov, ktoré bude plniť účel nehospodárskej povahy), nezamerané na podnikateľské subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie;
   • 2. realizácia projektov a súťaží pre materské, základné a stredné školy, marginalizované skupiny obyvateľov, občianske združenia a širokú verejnosť celoslovenského a regionálneho charakteru realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, kampaní len na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť napr. pre materské školy, základné školy, stredné školy bez obmedzení, bezodplatne (alebo vstupné pokrýva len zlomok skutočných nákladov) a nezamerané na hospodárske subjekty a ich možné ďalšie zvýhodnenie;
   • 3. vydávanie odborných publikácií, správ, informačných, propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia a ochrany prírody určených širokej verejnosti a ich bezodplatné poskytnutie, pričom tieto nebudú obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb; príjemca dotácie ich bude, vzhľadom na obsahovú náplň dodávať v rámci Slovenskej republiky t. j. nebude sa distribuovať mimo Slovenskej republiky ani o ich vydávanie nebude mať záujem zahraničný subjekt. Online verzia voľne prístupná užívateľom internetu nemôže obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb;
   • 4. podpora prípravy a realizácie regionálnych stratégií, resp. koncepcií rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety;
   • 5. vývoj, tvorba a aktualizácia mobilnej aplikácie; grafické práce a tvorba nových dizajnov v systémoch; vývoj, tvorba a aktualizácia obsahu aplikácie; vývoj, tvorba a aktualizácia zdieľanej databázy a obslužnej logiky, pričom pôjde o softvérové riešenia v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete, ktoré budú určené širokej verejnosti, ich poskytnutie bude bezodplatné a nebudú obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, príp. ich výrobkov/služieb;
   • 6. organizácia a vyhotovenie statických a interaktívnych výstav a demonštračných aktivít v prírode (informačné tabule, panely, prvky pre náučné chodníky);
   • 7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Finančné podmienky:

 • Pre činnosť E1: je výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
 • Pre činnosť E2: je výška maximálnej žiadanej dotácie 50 000 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  • na aktivitu č. 5 je výška maximálnej žiadanej dotácie 10. 000 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa
 • Aktivity činností E1 a E2 je zároveň možné vzájomne kombinovať. Pri kombinácii aktivít je maximálna výška žiadanej dotácie 200 000 EUR, pri súčasnom dodržaní limitu maximálnej výšky žiadanej dotácie pre aktivity činnosti E2, t. j. 50 000 EUR. Zároveň musí byť zachovaná podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. Jednou z možností 5% ného spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu je aj podpora formou úveru z EF.