Fond malých projektov: Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“ (2023)

Uzatvorené 28. feb 2023

Výška dotácie max. 80 000 €

Miera dotácie max 80%


Kultúra

Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu malých projektov súvisiacich s posilňovaním integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

  • VÚC Žilina
  • VÚC  Prešov

 

Oprávnené aktivity:

  • Posilnenie a stimulovanie spolupráce na oboch stranách hranice na rôznych úrovniach (inštitúcií, obyvateľov, podnikateľov),
  • Zlepšenie riadenia, zvýšenie kompetencií zamestnancov a rozvoj inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií,
  • Posilnenie sociálnej integrácie obyvateľov pohraničia.
  • Príspevok môžu získať projekty FMP realizované na základe nariadenia Interreg čl. 25, ktorých cieľom je realizácia malých projektov súvisiacich s posilňovaním integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia.
  • Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách sa nachádzajú v kapitole 2.6. a 6. Príručky programu.

 

Finančné podmienky:

  • Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 7 757 188 EUR.
  • Hodnota spolufinancovania z EFRR  Hodnota spolufinancovania projektu FMP predstavuje 3 878 594 EUR.
  • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.