Fond malých projektov: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu (2023)

Uzatvorené 26. feb 2023

Výška dotácie max. 80 000 €

Miera dotácie max. 80%


Kultúra

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • školy
 • mestá a obce
 • podnikatelia
 • mimovládne organizácie
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • ďalší oprávnení žiadatelia sú presne definovaní v prílohe 2.2 na tomto odkaze.

 

Oprávnené aktivity:

 • podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných / inovatívnych / integrovaných produktov / služieb / ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení, napr.:
  • výstavba, rozšírenie, modernizácia a dodatočné vybavenie infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a rekreácie nachádzajúcej sa popri cezhraničných turistických chodníkoch (napr. turistických peších chodníkov, cyklistických chodníkov),
  • rozvoj cezhraničných tematických chodníkov (v teréne, digitálnych) sprevádzajúcich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultúry,
  • príprava, rozvoj a propagácia spoločných / zintegrovaných ponúk kultúrneho a zážitkového cestovného ruchu, najmä prírodného turizmu,
  • propagácia ekologických inovácií a podnikateľských modelov v rámci udržateľného cestovného ruchu,
  • spolupráca v oblasti udržateľného využitia prírodných hodnôt pohraničia,
  • aktivity v prospech predĺženia turistickej sezóny (napr. Podpora ponuky cestovného ruchu),
  • vytváranie a rozvoj kreatívnych priestorov a dielní zameraných napr. na uchovávanie, popularizáciu, prezentáciu ako aj transformáciu lokálnych zvykov a tradičných remesiel,
  • sieťovanie a doplňovanie výstupov projektov Interreg Poľsko – Slovensko z predchádzajúcich programových období, vrátane zosúladenia systému turistických chodníkov a trás, najmä cyklochodníkov doplňujúcich súčasnú sieť cyklotrás a zjednodušujúcich dostupnosť objektov kultúrneho dedičstva,
 • zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, napr.:
  • revitalizácia (vrátane konzervačných a reštauračných prác) kultúrnych pamiatok a areálov kultúrnych pamiatok, ktoré tvoria a posilňujú spoločnú identitu,
  •  revitalizácia a tvorba verejného priestranstva založené na miestnom kultúrnom a prírodnom dedičstve za účelom aktivizácie miestneho obyvateľstva (napr. modernizácia výstavných miestností, nákup vybavenia a náradia súvisiacich s tradičnými remeslami),
  • revitalizácia a ochrana historických záhrad a parkov,
  • digitalizácia a digitálne sprístupňovanie kultúrnych a prírodných zdrojov (napr. skenovanie umeleckých diel, multimediálne výstavy),
  • digitálne zaznamenávanie miznúcich povolaní, jazykov, tradícií,
  • workshopy, semináre, kurzy týkajúce sa umenia a kultúry, vrátane udržiavania miestnych tradícií – napr. tanca, povolaní, jazykov, maliarstva, remeselníctva a ľudovej a umeleckej tvorby,
  • spolupráca v prospech spoločného dedičstva,
  • tvorivé využívanie kultúry
  • využívanie tradičných motívov v nových aspektoch, novátorské aranžovanie verejného priestranstva (napr. využívanie miestnych prvkov nehmotnej kultúry pri aranžovaní prístreškov na zastávkach a odpočívadlách),
  • výskum a popularizácia miestnych tradícií, zvykov, obradov, slávností, legiend, životného štýlu, remesiel, ručnej výroby a miestnych jedál a vytváranie a propagácia tematických produktov cestovného ruchu,
  • podpora individuálnych ľudových remeselníkov, tvorcov a umelcov napr. pomocou komôr a remeselníckych družstiev a združení, vrátane účasti na veľtrhoch, školení týkajúcich sa o. i. efektívnej propagácie a predaja vlastných remeselníckych výrobkov na internete, tvorby plánov rozvoja svojej firmy/činnosti,
 • tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich PO ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu, napr.:
  • zintegrovaná on-line propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt,
  • zintegrovaná propagácia regionálnych a lokálnych značiek, produktov a služieb,
 • budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody (vrátane Nového európskeho Bauhausu) a digitálnych kompetencií, napr.:
  • školenia a študijné návštevy zvyšujúce kvalifikácie zamestnávateľov a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultúry a kreatívnom odvetví,
  • školenia umožňujúce zmenu kvalifikácií zamestnancov iných sektorov na kvalifikácie potrebné v sektore cestovného ruchu.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Rozpočet výzvy predstavuje 11 635 782 €. Miera spolufinancovania projektov
 • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.
 • Hodnota spolufinancovania z EFRR Hodnota spolufinancovania projektu FMP predstavuje max. 3 878 594 €.
 • Podrobné informácie sú uvedené v kapitole 6.1.4. Príručky programu.