Grantový program Opora 2023

Uzatvorené 26. mar 2023

Výška dotácie max. 1 500 €

Miera dotácie max. 100%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Nová výzva

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb znevýhodnených ľudí, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a k aktivizácii ich potenciálu.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia SPP
Grantový program: Nadácia SPP

 

Ďalšie informácie

Cieľ programu:

 • v programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.
 • pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva sa rozumie: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.
 • zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
 • organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie)
 • špeciálne školy
 • obce a mestá
 • iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

 

Podporu získajú projekty, ktoré:

 • zvýšia kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb
 • zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti
 • podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného života
 • umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote;
 • poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta
 • realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta
 • realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho zručnosti a schopnosti.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • celková výška financií pre túto výzvu: 60 000 €
 • maximalna výška podory na jeden projekt je 1 500 €