Grantový program Pre budúcnosť (2023)

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max. 15 000 €

Miera dotácie max. 90%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Nová výzva

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom grantového programu je priniesť do otvorených priestranstiev miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Grantový program: 1. Nadácia Slovenskej sporiteľne

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond;
 • mesto, obec, škola;
 • centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;
 • účelové zariadenie cirkvi.

 

Oprávnené aktivity:

 • Zelené riešenia
  • Hľadáme projekty, ktoré prinesú skutočné zelené riešenia do miest, obcí a komunít na území Slovenska s cieľom pripraviť naše sídla na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – napríklad letné horúčavy, sucho, prívalové zrážky a ďalšie, zlepšiť životné prostredie a mikroklímu, podporiť biodiverzitu a znížiť uhlíkovú stopu.
  • Môže ísť o nové výsadby alebo revitalizáciu už existujúcich zelených plôch, riešenia blízke prírode v súvislosti s hospodárením so zrážkovou vodou a podobne.
  • Do grantového programu sa môžu zapojiť aj projekty zamerané na tzv. užitočný outdoor – vytvorenie moderného miesta v meste určeného na stretávanie, oddychovanie či športovanie.
  • Prepája v sebe prvky zelene, čistoty a bezpečnosti, minimalizuje masívne reklamné plochy, prejazdy áut, betónové plochy a pod. V hodnotení budú uprednostnené projekty, ktoré do prípravy a tvorby zeleného riešenia zapoja obyvateľov, komunitné projekty a projekty, ktoré prispievajú k riešeniu viacerých cieľov tohto grantového programu.
 • Zelené inovácie
  • Hľadáme zelené inovatívne projekty, pričom môžu mať aj podnikateľský rozmer neziskového charakteru, ktoré majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov a boj s klimatickou zmenou.
  • Do tejto kategórie sa môžu zapojiť subjekty, ktoré v oblasti cirkularity, úspory energií a šetrenia prírodných zdrojov prichádzajú s inovatívnym riešením.
  • V hodnotení budú uprednostnené projekty, ktoré majú široký dopad na obyvateľov miest a obcí a budú prinášať dobrý príklad z praxe v oblasti inovácií a riešenia adaptácie na zmenu klímy, šetrenia prírodných zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo.
  • Projekty by nemali zahŕňať riešenie problému, ktoré žiadateľovi vyplýva z platnej právnej úpravy. Môže však žiadať financie na zefektívnenie už zavedených povinností pomocou inovatívnych riešení.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia: 250 000 eur
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne na vybrané projekty granty v minimálnej výške 10 000 eur a v maximálnej výške 15 000 eur.
 • Nadácia môže na základe odporúčaní hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma v projekte žiadateľa.
 • Finančná spoluúčasť žiadateľa je povinná vo výške 10 % celkovej sumy projektu.
 • Žiadosti, ktoré budú od nadácie požadovať sumu mimo rozsahu a nebudú spĺňať povinnosť finančnej spoluúčasti, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

 

Povinné prílohy:

 • zriaďovacia listina alebo štatút, resp. stanovy potvrdené príslušným orgánom;
 • doklad o bankovom účte (zmluva o účte, potvrdenie o vedení účtu, resp. výpis z účtu);
 • čestné prehlásenie o súhlase vlastníka pozemku s projektom (podľa charakteru projektu);
 • 2-3 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, neprikladajte viac fotografií).