Grantový program Spolu pre deti (2023)

Uzatvorené 28. feb 2023

Výška dotácie max. 80 000 €

Miera dotácie max. 95%


Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Máte záujem pomáhať zraniteľným deťom? Zapojte sa do tohto projektu a budete môcť zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu najmä deťom, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj iným zraniteľným deťom.

1. kolo výzvy:

 • Dátum vyhlásenia: 23. 01. 2023
 • Dátum uzávierky: 28. 02. 2023

2. kolo výzvy (v prípade nevyčerpania všetkých prostriedkov z rozpočtu programu po 1. kole):

 • Dátum vyhlásenia: 27. 03. 2023
 • Dátum uzávierky: 18. 04. 2023


Táto výzva podporuje:

 • podporiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a zraniteľných detí
 • podporiť najmä zavedenie systémových a udržateľných zmien, a to v spolupráci so samosprávami, odborníkmi a pedagógmi
 • poskytnúť vzdelávanie a podporu rodičom a opatrovníkom týchto detí, aby im vedeli zabezpečiť vhodnú starostlivosť
 • kľúčové je vybudovať partnerstvá medzi samosprávami, školami, mimovládnymi neziskovými organizáciami, odborníkmi a inými aktérmi v oblasti inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
 • zavádzať kvalitné inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť o deti na lokálnej úrovni


Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Karpatská nadácia
Grantový program: 1. Karpatská nadácia


Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

O finančné prostriedky na projekt sa môžu uchádzať nižšie uvedení oprávnení žiadatelia so sídlom v SR:

 • miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie;
 • materské a základné školy, ktoré môžu byť zriadené podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré je možné zriadiť podľa § 19 ods. (2) písmeno e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba;
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre deti vo veku od 0 do 10 rokov, (o. i. aj základné umelecké školy, neziskové organizácie založené cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď….);
 • mimovládne neziskové organizácie:
  • občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov;
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
  • neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
  • nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov;
  • Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Jeden žiadateľ môže podať v tejto výzve iba jednu žiadosť o grant.


Oprávnené aktivity:

Výzva podporí projekty, ktoré sú zamerané na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a iné zraniteľné deti (deti vo veku 0 – 10 rokov) a sociálnu kohéziu, a to najmä v oblasti:

  • podpory spravodlivého prístupu k vzdelávacím príležitostiam, zohľadňujúc špecifické potreby každého dieťaťa;
  • podpory detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a zraniteľných detí, ich rodičov a sprevádzajúcich osôb i opatrovníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve;
  • psychosociálnej podpory a podpory duševného zdravia detí a ich rodičov a sprevádzajúcich osôb a opatrovníkov, najmä v súvislosti s núteným vysídlením a zvýšenou stresovou záťažou;
  • realizácie aktivít sociálnej súdržnosti na miestnej a komunitnej úrovni, participácie a posilnenia postavenia detí a ich rodín;
  • podpory a vzdelávania rodičov/opatrovníkov v oblasti optimálnej starostlivosti, najmä v časoch krízy
  • podpory a vzdelávania pre rodičov, sprevádzajúce osoby a opatrovníkov detí a odborníkov pracujúcich s deťmi, ktoré si vyžadujú intenzívnu podporu, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením, oneskoreným vývinom a ťažkosťami vyžadujúcimi zvýšenú alebo špecifickú starostlivosť;
  • materiálneho zabezpečenia, vrátane zabezpečovania vhodných učebných materiálov a digitálnych vzdelávacích zariadení;
  • budovania odborných personálnych kapacít pracujúcich priamo s deťmi, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov;
  • budovania partnerstiev a šírenia príkladov dobrej praxe;
  • podpory šírenia a uplatňovania osvedčených postupov v oblasti optimálnej starostlivosti o deti v ranom detstve, vrátane správnej výživy dojčiat a zdravia a výživy malých detí;
  • podpory rozširovania kapacít a systematických krokov, ktoré majú dlhodobý pozitívny prínos v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, a ktoré nie sú zabezpečované z verejných zdrojov.


Alokovaná výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu:

V rámci programu bude prerozdelených až 1 090 000 €, pričom žiadateľ sa môže uchádzať o malý a veľký grant.


V tejto výzve môžete získať:

Maximálna výška grantu pri malom grante je 29 999 € pre jeden projekt. Maximálna výška grantu pri veľkom grante je 80 000 € pre jeden projekt.

Úplné znenie výzvy aj s prílohami.