INTERREG SK-AT: Zelenší pohraničný región (2023)

Uzatvorené 30. sep 2023

Výška dotácie max. 1 800 000 €

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Bratislavský, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a taktiež posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Špecifický cieľ: SK-AT 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • a) orgány verejnej správy, iné orgány verejnej správy, orgány územnej samosprávy, združenia fyzických a/alebo právnických osôb mimovládne organizácie
 • b) organizácie financované zo štátneho rozpočtu
 • c) organizácie financované zo štátneho rozpočtu
 • d) štátne organizácie spravujúce toky nájomcov/vypožičiavateľov drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona
 • e) právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd podľa vodného zákona, právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. životného prostredia SR zisťovať výskyt, množstvo, režim a kvalitu podzemných vôd podľa vodného zákona správca vodohospodársky významných vodných tokov
 • f) organizácie financované zo štátneho rozpočtu
 • g) organizácie financované zo štátneho rozpočtu
 • h) organizácie financované zo štátneho rozpočtu (NP)

 

Oprávnené aktivity:

 • Podpora prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a odolnosti, pričom sa zohľadnia prístupy založené na ekosystémoch prostredníctvom:
  • zber a analýza údajov, výmena know-how a rozvoj stratégie;
  • vykonávanie spoločných (pilotných) akcií vrátane investícií malého rozsahu;
  • činnosti na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít.
 • Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia prostredníctvom:
  • zber a analýza údajov, výmena know-how a interdisciplinárny rozvoj stratégie
  • vykonávanie spoločných (pilotných) akcií vrátane investícií malého rozsahu;
  • aktivity na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby akejkoľvek právnej formy s výnimkou politických strán a politických hnutí.

 

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia: 16 089 840,- €