INTERREG SK-AT: Zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb (2023)

Uzatvorené 30. sep 2023

Výška dotácie max. 1 800 000 €

Miera dotácie max. 100%


Infraštruktúra, Vzdelávanie, Zdravotníctvo

Bratislavský, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu a posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Špecifický cieľ: SK-AT 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • a) samosprávne kraje, obce a mestá mimo územia trvalo udržateľného rozvoja miest
 • b) samosprávne kraje, obce a mestá

 

Oprávnené aktivity:

 • Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám vo vzdelávaní, odbornej príprave a celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom rozvoja dostupnej infraštruktúry, a to aj prostredníctvom podpory odolnosti voči diaľkovému a online vzdelávaniu a odbornej príprave prostredníctvom:
  • rozvoj spoločných stratégií a implementácia spoločných riešení vrátane malých investícií na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania;
  • výmena know-how a školenie relevantných zainteresovaných strán aktívne zapojených do vzdelávacieho procesu.
 • Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a podpora odolnosti zdravotných systémov vrátane primárnej starostlivosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť prostredníctvom:
  • rozvoj a implementácia cezhraničných stratégií a akčných plánov na posilnenie spolupráce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb;
  • implementácia riešení vrátane malých investícií na uľahčenie cezhraničnej spolupráce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.
 • Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách prostredníctvom:
  • rozvoj a implementácia cezhraničných stratégií a akčných plánov pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu
  • implementácia spoločných riešení vrátane malých investícií do lokalít prírodného a kultúrneho dedičstva a spoločných služieb cestovného ruchu;
  • investície do infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti cezhraničných regiónov a lokalít pre občanov a turistov.

 

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia: 21 161 592,- €