INTERREG SK-CZ: Biodiverzita (2023)

Uzatvorené 31. jan 2024

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Špecifický cieľ: Interreg SK – CZ 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • mestá a obce
 • mestské časti
 • samosprávne kraje
 • podnikatelia
 • mimovládne organizácie
 • európske zoskupenia územnej spolupráce
 • ďalšie

 

Cieľ výzvy:

 • Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia:
  • zber a výmena dát, informácií a skúseností
  • realizácia spoločných stratégií a akčných plánov
  • osvetové aktivity o potrebe zachovania biodiverzity

 

Oprávnené aktivity:

 • Grantová výzva sa zameriava na ochranu biodiverzity v cezhraničnom regióne s výrazným podielom chránených území a bohatými lesnými porastami. Zámerom je dosiahnuť tento zámer prostredníctvom cielených intervencií a spoločných aktivít na oboch stranách hraníc regiónu. Financie z grantovej výzvy môžu byť využité na podporu projektov zameraných na udržiavanie integrity biotopov, poskytovanie životného priestoru a zelenej infraštruktúry, ako aj na opatrenia na znižovanie znečistenia životného prostredia. Aktivity majú prispieť k vytvoreniu a posilneniu partnerstiev a sietí, ktoré sa zaoberajú ochranou prírody a rozvojom zelenej infraštruktúry. Cieľovými skupinami sú obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu, vrátane verejných subjektov, neziskových organizácií a iných entít sústredených na ochranu životného prostredia a biodiverzity. Financovanie môže pokrývať investičné aj neinvestičné aktivity, pričom investičné projekty musia byť riadne odôvodnené. Výsledkom tejto grantovej výzvy by malo byť zlepšenie kvality životného prostredia v regióne a zvýšená informovanosť obyvateľov o praktických spôsoboch ochrany prírody.

 

Finančné podmienky:

 • Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve (zdroj EÚ) 9 569 002,- €