INTERREG SK-CZ: Kultúra (2023)

Uzatvorené 15. sep 2023

Výška dotácie min. 50 000 €

Miera dotácie max. 100%


Kultúra

Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie v cezhraničnom území.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Špecifický cieľ: 2.2 Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • samospráva
 • rozpočtové, príspevkové a iné organizácie
 • školy a vzdelávacie inštitúcie
 • neziskové organizácie, občianske združenia
 • družstvo
 • nadačný fond
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • záujmové združenia právnických osôb
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce

 

Oprávnené aktivity:

 • Typ akcie) Zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva
  • Zameranie podpory sa orientuje na prepájanie existujúcich pamiatok a služieb na oboch stranách podporovaného územia a investičné aktivity na zachovanie či obnovu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré má cezhraničný význam. Bude preto možné podporiť aktivity na zlepšenie technického stavu hmotného kultúrneho dedičstva a dovybavenie expozícií kultúrnych, technických a prírodných pamiatok s cezhraničným významom. Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity zamerané na zachovanie a zlepšenie technického stavu hmotného kultúrneho dedičstva a prírodných pamiatok, aktivity na vybudovanie zázemia pre zachovanie a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane jeho digitalizácie, aktivity zamerané na vytvorenie komplexnej turistickej ponuky v prihraničí (napr. prepojenie určitého typu pamiatok formou náučných chodníkov, tematických ciest), aktivity zamerané na zachovanie, modernizáciu a budovanie turistickej infraštruktúry.
 • Typ akcie) Spolupráca a výmena skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu
  • Podpora bude zameraná na zvyšovania povedomia a informovanosti verejnosti o dostupných produktoch a službách cestovného ruchu. Podpora bude smerovať aj na zatraktívnenie produktov cestovného ruchu a destinácií a posilnenie destinačného manažmentu s cieľom podporiť spoločné stratégie a aktivity zahrňujúce spoločné činnosti v oblasti marketingu a propagácie, výmenu informácií a know-how v oblasti systémov kvality, zvyšovanie atraktívnosti produktov a služieb pre návštevníkov či vytváranie spoločných produktov a destinácií pod jednotným označením. Jednotné označenie môže mať podobu značky kvality pre produkty a služby, ktoré prispievajú k rozvoju udržateľného cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva a digitálnej a zelenej transformácii regiónu. Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity posilňujúce informovanosť o možnostiach využívania kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí vrátane inovatívnych a digitálnych prístupov, realizáciu spoločných aktivít a stratégií zahrňujúcich integráciu destinácií, spoluprácu v oblasti vzdelávania pracovníkov cestovného ruchu, výmenu know-how a podobne.

 

Finančné podmienky:

 • Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt: 50 000 €
 • Maximálna výška príspevku z EFRR na projekt: bez obmedzení
 • Celková alokácia na výzvu: 25 840 000 €