INTERREG SK-CZ: Spolupráca (2023)

Uzatvorené 15. sep 2023

Výška dotácie min. 50 000 €

Miera dotácie max. 100%


Informatizácia

Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Špecifický cieľ: 3.1 Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • samospráva
 • rozpočtové, príspevkové a iné organizácie
 • školy a vzdelávacie inštitúcie
 • neziskové organizácie, občianske združenia
 • družstvo
 • nadačný fond
 • záujmové združenia právnických osôb
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce

 

Oprávnené aktivity:

 • Typ akcie) Spolupráca verejnej správy a spolupracujúcich subjektov na oboch stranách prihraničného územia
  • Zameranie podpory sa orientuje na vytváranie spoločných štúdií, spoločných akcií podporujúcich rozvoj zručností verejných orgánov v danej oblasti, hľadanie spoločných riešení a ich implementácia pre efektívnejšiu spoluprácu. Tento typ akcie zahŕňa napríklad: aktivity podporujúce vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr, aktivity podporujúce výmenu skúseností a dobrej praxe inštitúcií verejnej správy a spolupracujúcich subjektov v rôznych oblastiach, aktivity zamerané na identifikáciu a znižovanie administratívnych bariér cezhraničnej spolupráce (napr. v oblasti zamestnávania osôb z druhého štátu, uznávania vzdelania a kvalifikácií, poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti).

 

Finančné podmienky:

 • Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt: 50 000 €
 • Maximálna výška príspevku z EFRR na projekt: bez obmedzení
 • Celková alokácia na výzvu: 4 784 501 €