INTERREG SK-CZ: Vzdelávanie (2023)

Uzatvorené 31. jan 2024

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie max. 100%


Vzdelávanie

Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Špecifický cieľ: Interreg SK – CZ 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • mestá a obce
 • mestské časti
 • samosprávne kraje
 • podnikatelia
 • mimovládne organizácie
 • európske zoskupenia územnej spolupráce
 • ďalšie

 

Cieľ výzvy:

 • Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu:
  • výmena vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo

 

Oprávnené aktivity:

 • S cieľom skvalitnenia obsahu vzdelávania bude podporovaná spolupráca zameraná nielen na rozvoj mäkkých zručností, ale i odborných tematík. Spolupráca bude zameraná na hľadanie spoločných tém a záujmov vzdelávacieho procesu v cezhraničnom kontexte; predpokladom zrealizovaných výstupov je preto ich využívanie na oboch stranách hranice.
 • S cieľom skvalitnenia foriem vzdelávania bude podporované zavádzanie a posilňovanie inovatívnych spôsobov vzdelávania a nových didaktických prístupov, vrátane špecifických foriem vzdelávania ako napríklad práca s talentmi, so žiakmi/študentmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či praktické vyučovanie zamerané na získavanie zručností potrebných a uplatniteľných na trhu práce (vrátane digitálnych zručností potrebných pre zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti).
 • Tento typ akcie zahŕňa napríklad: vytváranie spoločných vzdelávacích materiálov a obsahov, podpora rozvoja digitálnych zručností vrátane bezpečnosti na internete a prevencie sociálno-patologických javov (kybernetická šikana, diskriminácia atď.), aktivity zamerané na zvýšenie využívania inovatívnych a nových foriem a postupov vrátane online a dištančného vzdelávania (napr. odborné stáže, spoločné vzdelávacie aktivity), aktivity podporujúce mobilitu žiakov a študentov (medzi vzdelávacími inštitúciami) a mobilitu učiteľov, aktivity podporujúce spoluprácu so zamestnávateľmi s cieľom zvýšiť kvalitu a adresnosť duálneho a profesijne orientovaného vzdelávania.

 

Finančné podmienky:

 • Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve (zdroj EÚ) 4 300 000,- €