INTERREG SK-CZ: Životné prostredie – KLÍMA (2023)

Uzatvorené 23. sep 2023

Výška dotácie min. 50 000 €

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu cezhraničných projektov v oblasti životného prostredia a ochrany klímy.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Špecifický cieľ: 1.1 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy – KLÍMA

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • územná samospráva
 • rozpočtové, príspevkové a iné organizácie
 • školy a vzdelávacie inštitúcie
 • neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie
 • družstvo,
 • nadačný fond
 • cirkvi
 • Červený kríž
 • záujmové združenia právnických osôb
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce

 

Oprávnené aktivity:

 • Zber a výmena dát, informácií a skúseností
  • Zameranie podpory sa orientuje na zber a výmenu dát a informácií potrebných na predchádzanie negatívnych dopadov klimatických zmien, na zmapovanie aktuálnej situácie v tejto oblasti a transfer know-how v súvislosti s manažmentom katastrof zapríčinených klimatickými zmenami. Tento typ akcie zahŕňa napríklad tieto aktivity: zber a vyhodnotenie klimatických dát a očakávaných dopadov zmeny klímy, tvorbu analýz, modelov a prognóz vývoja zmeny klímy v budúcnosti a výmenu skúseností v tejto oblasti (manažment katastrof – povodne, požiare, vodná erózia atď.).
 • Realizácia spoločných stratégií a akčných plánov
  • Podporená bude tvorba spoločných stratégií a akčných plánov na zlepšenie životného prostredia, jeho prispôsobenie klimatickým zmenám a na predchádzanie negatívnych dopadov týchto zmien – predovšetkým však s dôrazom na realizáciu pilotných akcií. Tento typ akcie zahŕňa napríklad tieto aktivity: realizáciu spoločných opatrení na predchádzanie vysychania vodných zdrojov a vodných ekosystémov, podporu lesných ekosystémov spojených s realizáciou pilotných akcií (napr. obnova lesných holín drevinami odolnými voči klimatickým zmenám), realizáciu spoločných stratégií a akčných plánov na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov prírodných rizík (povodní, vodnej erózie, požiarov, inváznych druhov rastlín a živočíchov), tvorbu spoločných systémov integrovaného rizikového manažmentu.
 • Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy
  • Podpora sa zameriava na zvýšenie informovanosti u rôznych skupín obyvateľstva a praktických a konkrétnych krokoch, ktoré môžu prispieť k zníženiu negatívnych dopadov klimatických zmien. Tento typ akcie zahŕňa napríklad tieto aktivity: zvyšovanie informovanosti o príčinách a dopadoch zmeny klímy s dôrazom na praktické využitie v každodennom živote, disemináciu príkladov dobrej praxe.

 

Finančné podmienky:

 • Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt: 50 000 €
 • Maximálna výška príspevku z EFRR na projekt: bez obmedzení
 • Celková alokácia na výzvu: 10 366 418  €