INTERREG SK-HU: Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu (2023)

Uzatvorené 15. aug 2023

Výška dotácie 300 000 - 1,5 mil. €

Miera dotácie 80 - 100%


Ekologický rozvoj

Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je rozvoj ochrany prírody, zachovanie prírodného kapitálu v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Špecifický cieľ: HU-SK 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Žiadosti môžu predkladať všetky organizácie s právnou subjektivitou, pokiaľ ich projektové ciele zodpovedajú cieľom hlavnej činnosti a majú relevantné skúsenosti s navrhovanými aktivitami. Hlavné cieľové skupiny sú nasledovné:
  • orgány verejnej moci a verejné inštitúcie;
  • organizácie lesného hospodárstva;
  • riaditeľstvá národných parkov;
  • organizácie správy prírodných parkov;
  • organizácie pre ochranu prírody a životného prostredia;
  • mimovládne organizácie;
  • miestne a územné samosprávne celky a ich neziskové alebo hospodárske organizácie;
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce;
  • univerzity a výskumné inštitúcie;
  • iné vzdelávacie organizácie;
  • malé a stredné podniky.

 

Oprávnené aktivity:

Opatrenie 1.2.1/A): Ochrana životného prostredia

 • Mokrade, prirodzené a poloprírodné nezalesnené oblasti a lesy sú kľúčové pre biodiverzitu, spoločnosť ako aj v boji proti klimatickým zmenám. Zachovaním lesov a obnovou mokradí toto opatrenie prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane ekosystémov. Pôda je životne dôležitým zdrojom, ktorý zabezpečuje funkcie pôdy a mnohé dôležité ekosystémové služby, ako je regulácia kolobehu vody a živín, produkcia potravín, poskytovanie fyzického základu pre výstavbu a poskytovanie biotopov pre rôzne druhy. Opatrenie podporuje najmä tieto cezhraničné iniciatívy:
  • ochrana a obnova prirodzených mokradí, trávnatých plání a krovín;
  • zabezpečenie zalesňovania, znovuzalesnenia, výsadby stromov a obnovy vegetácie s priaznivých dopadom na biodiverzitu;
  • podpora obhospodárovania lesov a trávnatých plání a zachovanie tradičného krajinného rázu spôsobmi šetrnými k prírode;
  • podpora agrolesníctva a opatrení, ktoré zabraňujú degradácii pôdy a zachovávajú jej funkcie;
  • zapojenie miestnych komunít prostredníctvom kampaní na zvýšenie povedomia.
  • Žiadatelia môžu navrhnúť aj iné iniciatívy, pokiaľ sú ich aktivty v súlade s cieľmi opatrenia.

Opatrenie 1.2.1/B): Biodiverzita

 • Biodiverzitu tvorí diverzita génov, diverzita druhov a diverzita celých ekosystémov. Strata biodiverzity je strata druhov a zníženie produktivity a odolnosti celých ekosystémov. Opatrenie podporuje najmä tieto cezhraničné iniciatívy:
  • podpora zachovania a obnovy pôvodných (krajinných) druhov a biotopov odolných voči zmene klímy;
  • podpora zachovania a ochrany genetických zdrojov lesných drevín;
  • podpora pestovania a šľachtenia pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, ako aj nových a inovatívnych formy (napr. agrolesníctvo);
  • zabezpečenie ochrany biotopov a miest rozmnžovania ohrozených druhov;
  • identifikovanie, kontrola a odstránenie invazívnych druhov;
  • podpora zvyšovania biodiverzity v poľnohospodárskych oblastiach;
  • identifikovanie, monitorovanie a revitalizácia migračných koridorov pre divokú zver;
  • revitalizácia biotopov a predchádzanie ich fragmentácii;
  • zapojenie miestnych komunít prostredníctvom vzdelávacích kampaní;
  • zvyšovať environmentálne povedomie o biotopoch a biodiverzite, a
  • rozširovať sieť inštitúcií s takýmito vzdelávacími aktivitami v prírodnom prostredí.
  • Žiadatelia môžu navrhnúť aj iné iniciatívy, pokiaľ sú ich aktivity v súlade s cieľmi opatrenia.

Opatrenie 1.2.1/C): Zelená infraštruktúra

 • Navrhované opatrenie má za účel zlepšiť zdravie a kvalitu života občanov rozvojom siete zelených (pozemných) a modrých (vodných) priestranstiev a tak poskytnúť správu a prístup k širokému spektru ekosystémových služieb, ako je čistenie vody, zkvalitnenie ovzdušia, priestor na rekreáciu a zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Opatrenie podporuje najmä tieto cezhraničné iniciatívy:
  • zväčšenie zelených plôch prepájajúcich mestské, prímestské a vidiecke oblasti a podporiť ventilačné procesy sídiel, podporovať zelené koridory, predchádzať fragmentácii miest, zlepšovať funkcie ekosystémov a ich služieb a zveľaďovať povrch biologicky aktívnych plôch v mestách;
  •  zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a zavedenie opatrení na zníženie emisií vrátane revitalizácie a vytvárania zelených plôch a zlepšeného hospodárenia s vodou, ako je napríklad zadržiavanie vody;
  • zachytávanie a hospodárenie s dažďovou vodou v sídlach, čo podporuje sieť prírodných a poloprírodných riešení zvyšujúcich zadržiavanie vody;
  • zmierňovanie efektu mestského tepelného ostrova a zlepšenie mikroklímy v sídlach rozširovaním zelených plôch, ktoré prispievajú k nižším teplotám a zníženiu spotreby energie v budovách, napr. využívaním dažďovej vody na zavlažovanie zelených striech a stien;
  • zapojenie miestnych komunít prostredníctvom vzdelávacích kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia.
  • Žiadatelia môžu navrhnúť aj iné iniciatívy, pokiaľ sú ich aktivity v súlade s cieľmi opatrenia

 

Finančné podmienky:

 • Výška alokácie EFRR: 13 084 112 €
 • Orientačný celkový rozpočet projektov: 300 000 € – 1 500 000 €