INTERREG SK-HU: Zachovanie miestneho dedičstva (2023)

Uzatvorené 15. aug 2023

Výška dotácie 500 000 - 2,5 mil. €

Miera dotácie 80 - 100%


Ekologický rozvoj

Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Špecifický cieľ: HU-SK 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Žiadosti môžu predkladať všetky organizácie s právnou subjektivitou, pokiaľ ich projektové ciele zodpovedajú cieľom hlavnej činnosti a majú relevantné skúsenosti s navrhovanými aktivitami. Hlavné cieľové skupiny sú nasledovné:
  • miestne a územné samosprávne celky a ich neziskové alebo hospodárske organizácie;
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce;
  • múzeá a iné kultúrne inštitúcie;
  • kostoly;
  • mimovládne organizácie;
  • malé a stredné podniky;
  • organizácie lesného hospodárstva;
  • riaditeľstvá národných parkov;
  • organizácie správy prírodných parkov

 

Oprávnené aktivity:

Hlavná činnosť prispieva k zachovaniu miestnych hodnôt, zlepšovaniu kvality života, sociálnej súdržnosti a prevencii vyľudňovania. Opatrenie podporuje najmä tieto cezhraničné iniciatívy:

 • zachovanie, obnovenie a oprava miestneho dedičstva;
 • zavádzanie inovatívnych riešení pre výklad a využitie kultúrnych pamiatok (napr. historické budovy, inžinierske stavby, miesta a priestory, predmety priemyselného dedičstva, sochy, pomníky, pamätníky a hroby, archeologické náleziská a historické parky, záhrady a iné naprojektované kraje) a ich nehmotných aspektov;
 • zabezpečenie trvalo udržateľného využívania oblastí miestneho dedičstva na cestovný ruch, kultúru, budovanie komunít alebo iné verejné alebo zmiešané (verejné a súkromné) účely.

 

Finančné podmienky:

 • Výška alokácie EFRR: 21 748 369 €
 • Orientačný celkový rozpočet projektov: 500 000 € – 2 500 000 €