INTERREG SK-PL: Rozvoj cestovného ruchu (2023)

Uzatvorené 29. sep 2023

Výška dotácie max. 2 000 000 €

Miera dotácie max. 100%


Kultúra

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na projekty spojené s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: SK-PL 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • malé a stredné podniky
 • štát
 • mestá a obce
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • školy
 • ďalší oprávnení žiadatelia

 

Oprávnené územie:

 • Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

 

Oprávnené aktivity:

 • Príspevok môžu získať projekty spojené s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom, napr. zamerané na:
  • 1. podporu rozvoja cezhraničných produktov, služieb, ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení,
  • 2. zachovanie, sprístupnenie a propagáciu hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, vrátane revitalizácie kultúrnych pamiatok a verejného priestranstva,
  • 3. tvorbu systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich programovú oblasť ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu.
  • 4. budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody a digitálnych kompetencií.
 • Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 

Finančné podmienky:

 • Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 25 510 000 EUR,
 • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.
 • Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % oprávnených výdavkov bez DPH.
 • Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške: 12 % oprávnených výdavkov každého partnera, 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 • Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.