INTERREG SK-PL: Zlepšenie dostupnosti cestovného ruchu zavedením ekologickej dopravy (2023)

Uzatvorené 29. sep 2023

Výška dotácie max. 900 000 €

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu mimo miest.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: SK-PL 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • malé a stredné podniky
 • štát
 • mestá a obce
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • školy
 • ďalší oprávnení žiadatelia

 

Oprávnené územie:

 • Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

 

Oprávnené aktivity:

 • Zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy a/alebo iných ekologických dopravných prostriedkov v mimomestských oblastiachPríspevok môžu získať projekty spojené so zlepšením prístupu k atraktivitám cestovného ruchu, zamerané napr. na:
  • 1. rozvoj elektromobility – zabezpečenie dopravy (hromadnej, bicyklovej, atď.) s využitím vozidiel s elektrickým pohonom,
  • 2. zaistenie nabíjacích staníc elektromobilov na existujúcich parkoviskách,
  • 3. vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami, napr. tabuľami s dynamickým obsahom s informáciou o počtoch voľných miest,
  • 4. označenie parkovísk typu „P&R“ s uvedením toho, aké dopravné prostriedky sú dostupné a na akých trasách je možné ich využiť.
 • Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 

Finančné podmienky:

 • Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 3 000 000 EUR,
 • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.
 • Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % oprávnených výdavkov bez DPH.
 • Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:
  • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
  • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 • Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.