INTERREG SK-PL: Zlepšenie inštitucionálnej spolupráce (2023)

Uzatvorené 29. sep 2023

Výška dotácie max. 400 000 €

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu mimo miest.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: SK-PL 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • malé a stredné podniky
 • štát
 • mestá a obce
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • školy
 • ďalší oprávnení žiadatelia

 

Oprávnené územie:

 • Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

 

Oprávnené aktivity:

Príspevok môžu získať projekty zamerané na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami alebo zvýšenie kompetencií ich zamestnancov prostredníctvom:

 • 1. budovania inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, napr. školenia zvyšujúce odborné kvalifikácie zamestnancov,
 • 2. posilňovania spolupráce a kapacít inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí, napr. výmena skúseností a dobrých praktík, stimulovanie a rozvíjanie cezhraničných hospodárskych prepojení,
 • 3. cezhraničných analýz, stratégií a akčných plánov týkajúcich sa spoločných problémov a bariér vyskytujúcich sa v spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov pohraničia, cezhraničných iniciatív, myšlienok, koncepcií, plánov slúžiacich uspokojovaniu potrieb a rozvoju pohraničia,
 • Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.
 • Podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Poľska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.

 

Finančné podmienky:

 • Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 2 590 000 EUR,
 • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.
 • Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % oprávnených výdavkov bez DPH.
 • Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:
  • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
  • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 • Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.