Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl B (2022)

Uzatvorené 31. jan 2023

Výška dotácie do 10 000€

Miera dotácie max 50%


Ekologický rozvoj, Informatizácia

Košický, Trnavský

Obce, Školy

Výzva bola ukončená.

Cieľom výzvy je odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl, ktoré k 15.09.2021 evidovali 275 a viac žiakov, podľa zadefinovaných štandardov.

Popis

Práve týmto deťom a ich rodinkám sa už 5 rokov s láskou a úplne nezištne venujú dve obetavé pani učiteľky zo ZŠ s MŠ Centrum I.. Pani učiteľka Gulová a Kubicová vytvorili s podporou vedenia školy projekt Srdce na dlani, ktorého cieľom je pomoc deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia či z rodín, ktoré sa ocitli hmotnej núdzi.

„Takéto deti sa bežne vyskytujú v každej triede základnej školy, no mala som triedu, v ktorej bolo takýchto detí päť, šesť,“ hovorí o prvom impulzu na založenie tejto iniciatívy p. uč. Gulová. S pani učiteľkou Kubicovou, ktorá na škole zároveň pracuje i ako sociálny pedagóg, každoročne vyberú a zapoja do tohto projektu celkom 25 detí zo všetkých tried na škole. Nejde pritom o jednorazovú akciu, pedagogičky sa deťom venujú opakovane už piaty rok.