Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (2022)

Uzatvorené 30. nov 2022

Výška dotácie max. 100 000 €

Miera dotácie max. 95%


Nezaradené

Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch a na podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Environmentálny fond
Špecifický cieľ: F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Kód výzvy:

EF/2018/2

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorej katastrálne územie sa nachádza v národných parkoch podľa zoznamu obcí, ktorý je súčasťou prílohy č. 2.

Oprávnené aktivity:

 • Podpora je zameraná na aktivity súvisiace s budovaním a údržbou verejnej infraštruktúry (tzv. zelenej a modrej, t. j. zeleň a/alebo vodné plochy a mokrade v obciach) a vybavenosti obcí smerujúcej k celkovému zvýšeniu ochrany a starostlivosti o životné prostredie, vrátane nakladania s odpadmi (separácia odpadu a celkový littering na turistických odpočívadlách, v lesoch a celkovo v krajine), zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí.
 • Podpora je tiež určená na podporu spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, podporu informačných centier zameraných na národné parky, podporu udržateľných foriem mäkkého turizmu, programy environmentálneho vzdelávania, osvety, praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny.
 • V rámci činnosti NP1 je možné realizovať nasledovné aktivity:
  • 1. Budovanie a údržba zelenej a modrej verejnej infraštruktúry – náklady spojené so záhradníckymi a sadovníckymi prácami na území obce ako kosba a výsadba zelene (domáce dreviny v kombinácii s kríkmi a trávou, kvetinové záhony) na verejných priestranstvách, ako sú mestské a obecné parky, aleje, stromoradia, mobilná zeleň v uliciach, sprievodná vegetácia brehov vodných tokov, biokoridory či vetrolamy, izolačné zelené pásy, zeleň centier sídiel, predškolských a školských areálov, zeleň pri významných budovách, zeleň pri sakrálnych objektoch, pomníkoch a pamätníkoch, historické a komunitné záhrady, vertikálna zeleň vo forme popínavých rastlín alebo systémov zelených fasád, obvodová (ochranná) vegetácia ďalších areálov v obci, zeleň degradovaných plôch (napr. miesta po asanácii budov, nevyužívané parkoviská) – tzv. recyklácia degradovanej krajiny, odpočinkové lúky, zeleň odpočívadiel, cyklotrás a turistických trás, a náučných chodníkov, psie lúky, spoločná zeleň bytových domov, melioračné výsadby v krajine, ekologické koridory, lesy, trávne porasty a pod.,
   • realizácia technicko – zelených opatrení, ako napríklad vegetačné zelené strechy, zelené fasády a steny, zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž ciest a na parkoviskách a pod.,
   • realizácia opatrení na zlepšenie zadržiavania vody vrátane efektu spomalenia odtoku, zvyšovanie priepustnosti terénu a vsakovanie zrážkovej vody v obciach a mestách, využitie stojatých a tečúcich vôd, manažment zrážkovej vody (budovania suchých poldrov, bioretenčných nádrží a dažďových záhrad), zabezpečenie protipovodňovej ochrany, stabilizáciu pôdy, ozdravovanie životného prostredia čistením, zvlhčovaním a ochladzovaním ovzdušia (rosiče vzduchu, pitné fontány), podporou retencie, postupného vsakovania, prirodzenej filtrácie a kolobehu vody, znížením prašnosti (asanácia a zatrávňovanie zdevastovaných plôch, dôsledné čistenie a údržba ciest a miestnych komunikácií, podpora OZE a alternatívnych spôsobov vykurovania) a hluku, zmiernením efektu tepelných ostrovov, tvorbou tieňa pod korunami stromov a v neposlednom rade estetickým zatraktívnením prostredia,
 • 2. Realizácia opatrení na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia (výmena svietidiel za nové modernejšie, úspornejšie s lepšími svetelnotechnickými parametrami), výstavbu zariadení a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov obcí ako napríklad osvetlené priechody pre chodcov, spomaľovače a pod.,
 • 3. Podpora spracovania rozvojových dokumentov a štúdií s tématikou ochrany a starostlivosti o životné prostredie v národných parkoch,
 • 4. Podpora informačných a návštevníckych centier zameraných na národné parky – zabezpečenie materiálno-technického vybavenia (interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, materiál a pomôcky, notebooky, prístroje, zariadenia, didaktické pomôcky, a pod.),
 • 5. Podpora udržateľných foriem mäkkého turizmu v národných parkoch – aktivity, ktoré prinášajú, podporujú alebo rozvíjajú zachovanie a ochranu prírodného prostredia, spoločenstiev, druhov alebo procesov v kombinácii s rozvojom aktivít cestovného ruchu (náučné tabule, označenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody, vyhliadkové miesta všeobecne dostupné širokej verejnosti, pozorovateľne, a pod.),
 • 6. Podpora programov environmentálneho vzdelávania a osvety v národných parkoch – aktivity na zlepšovanie všeobecného povedomia verejnosti o ochrane prírody a životného prostredia na území národných parkov – realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí a programov environmentálnej výchovy prístupných širokej verejnosti bez obmedzení, aktivity na realizáciu šírenia príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, voľne šíriteľných publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody a životného prostredia v národných parkoch – pre širokú verejnosť bez obmedzení a bezodplatne,
 • 7. Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny – starostlivosť o nelesné biotopy a biotopy druhov a chránené stromy na území národných parkov (kosenie, odstraňovanie sukcesných drevín), nákup technického vybavenia (kosy, kosačky, krovinorez), zlepšenie hniezdnych a úkrytových možností (výroba a umiestnenie hniezdnych podložiek a vtáčích búdok).

Finančné podmienky:

 • výška maximálnej žiadanej dotácie 100 000 EUR na jednu žiadosť na jedného žiadateľa pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa,
 • v prípade žiadosti, kde výška žiadanej dotácie bude maximálne 10 000 EUR, je žiadateľ oprávnený žiadať o úhradu (alebo refundáciu) výdavkov na prevádzku obce na niektorú z oprávnených aktivít uvedených v špecifikácii a žiadateľom bude obec, ktorej katastrálne územie sa nachádza v národnom parku a ktorá prešla zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia
 • v prípade žiadosti, kde výška žiadanej dotácie bude viac ako 10 000 EUR, ale maximálne do výšky 100 000 EUR, musí žiadateľ predložiť projekt na realizáciu konkrétnej novej činnosti v rámci oprávnených aktivít uvedených v tejto špecifikácii a žiadateľom bude obec, ktorej katastrálne územie sa nachádza v národnom parku a ktorá prešla zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia v dôsledku zonácie národných parkov.