Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (2023)

Uzatvorené 08. aug 2023

Výška dotácie max. 100 000 €

Miera dotácie max. 95%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom uvedenej činnosti je podporiť ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území NP, zlepšiť kvalitu života obyvateľov,  podporiť trvalo udržateľný rozvoj obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v NP.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Grantový program: Envirofond

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

  • Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorej katastrálne územie sa nachádza v národnom parku podľa zoznamu obcí, ktorý je súčasťou prílohy č. 2a, 2b, 2c

 

Oprávnené aktivity:

  • Podpora sa zameriava na podporu činností spojených s výstavbou a údržbou verejných priestorov, ako sú zelené plochy, vodné plochy a mokrade v obciach. Cieľom je zvýšiť celkovú ochranu a starostlivosť o životné prostredie vrátane správneho nakladania s odpadom, ako je triedenie komunálneho odpadu a riešenie problému odpadkov na turistických miestach, v lesoch a v otvorenej krajine. Ďalšou prioritou je redukcia svetelného znečistenia a zvýšenie energetického výkonu verejného osvetlenia. Podpora zahŕňa aj výstavbu zariadení a prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obcí. Okrem toho sa zameriava na podporu spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, informačných centier pre národné parky, udržateľných foriem mäkkého cestovného ruchu, programov environmentálneho vzdelávania, osvetu, praktickú starostlivosť a riadenie chránených oblastí prírody a krajiny.

 

Finančné podmienky:

  • Výška maximálnej žiadanej dotácie 100 000 EUR
    • pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa