Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof (2023)

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max. 2 000 000 €

Miera dotácie max. 80%


Ekologický rozvoj

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu a adaptáciu na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie (2021-2027)

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • podnikatelia
 • štát
 • mestá a obce
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • školy
 • ďalší oprávnení žiadatelia sú presne definovaní v prílohe 2.2 na tomto odkaze.

 

Oprávnené aktivity:

 • Príspevok môžu získať projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami, ako napríklad:
  • zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle vrátane následkov živelných pohrôm,
  • zlepšenie spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia, vrátane výmeny skúseností /spoločných školení záchranných služieb /štandardizácie vybavenia záchranných zložiek na území pohraničia,
  • analýzy, výskumy, stratégie, akčné plány a pilotné programy, ktorých cieľom je predchádzať negatívnym následkom zmeny klímy v cezhraničnom meradle, najmä v podobe živelných pohrôm.
  • Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia: 8 800 000 €
 • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.
 • Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % čistých oprávnených výdavkov, t. j. bez DPH.
 • Podrobné informácie nájdete v kapitole 3.5. Príručky programu a v Sprievodcovi štátnou pomocou (príloha č. 6 k Príručke programu).
 • Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:
  • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
  • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 • Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 200 tis. EUR.
 • Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2 mil. EUR.