Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá – samospráva (2023)

Uzatvorené 31. mar 2024

Výška dotácie max. 29 000 €/ 1 nabíjací bod

Miera dotácie max. 100%


Cestná infraštruktúra, Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Výzva je určená pre obce a mestá, VÚC a nimi zriadené organizácie.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 3 – Udržateľná doprava

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • A. obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie
 • B. okresné mestá a nimi zriadené organizácie
 • C. vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

 

Oprávnené aktivity:

 • Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:
  • a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
  • b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
  • c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.
 • V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %.

 

Finančné podmienky:

 • Celková indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 10 236 000 eur bez DPH.
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na:
  • jeden nabíjací bod  AC ≥ 11 kW – 3 000 eur
  • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 000 eur