Podpora cestovného ruchu v Košickom kraji (2022)

Uzatvorené 15. nov 2022

Výška dotácie 5 000 - 200 000 €

Miera dotácie max. 90%


Nezaradené

Košický

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora projektov, ktoré prispejú k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu, zlepšeniu kvality života  obyvateľov v Košickom kraji a zvýšeniu príťažlivosti Košického kraja.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Dotácie Košický kraj
Špecifický cieľ: 1. Dotácie Košický kraj

Kód výzvy:

KSK30/2022

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • a) právnická osoba so sídlom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje  služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové  organizácie),
 • b) fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK  alebo ktorá pôsobí,  vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,
 • c) organizácia, ktorej zakladateľom  je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu  alebo  hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje  implementáciu  programu.

Oprávnené aktivity:

 • Podporené budú projekty/aktivity, ktoré:
  • prispievajú k zachovaniu a propagácii historického a prírodného dedičstva v  Košickom kraji s významným dopadom na rozvoj cestovného ruchu
  • vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom ruchu ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky
  • zvyšujú počet návštevníkov v Košickom kraji a tým aj priemernú dobu pobytu (prenocovaní)
  • prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu
  • podporujú vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora
  • znižujú negatívne dopady na zmeny klímy.
 • Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít závisa od konkrétnych programov.

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia 1 000 000 €
 • Minimálna výška dotácie: 5 000 €
 • Maximálna výška dotácie: 200 000 €
 • Oprávnení  žiadatelia  môžu  predložiť  maximálne  jednu  žiadosť  o poskytnutie dotácie/účelových  finančných prostriedkov. Jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá dotácia, účelové finančn  prostriedky maximálne do výšky 200 000 € za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

Viac informácií