Podpora cestovného ruchu v Košickom kraji (2023)

Uzatvorené 22. nov 2023

Výška dotácie max. 80 000 €

Miera dotácie max. 90%


Kultúra

Košický

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu na podporu cestovného ruchu na rok 2024 v oblasti infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dotácie Košický kraj
Grantový program: Terra Incognita

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),
 • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,
 • organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu.

 

Oprávnené aktivity:

Cieľom poskytovania dotácií a účelových finančných prostriedkov je prostredníctvom dotačných opatrení podporovať aktivity a projekty, ktoré:

 • prispievajú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva v Košickom kraji s významným dopadom na rozvoj cestovného ruchu,
 • vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky,
 • zvyšujú počet návštevníkov v Košickom kraji a tým aj priemernú dobu pobytu (prenocovaní),
 • prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu,
 • podporujú vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora,
 • znižujú negatívne dopady na zmeny klímy.

 

Priority na rok 2024:

 • podporovať projekty založené na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie,
 • podporovať vytváranie produktov ekoturizmu v Košickom kraji a vytvárať povedomie o environmentálnych a kultúrnych hodnotách,
 • podporovať projekty, ktoré aktívne zapájajú lokálnych aktérov z Košického kraja s úsilím čo najefektívnejšie splniť ciele výzvy,
 • vytvárať podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky,
 • vytvárať trvalo udržateľné produkty, ktoré svojou existenciou zachovávajú a približujú krásu a potenciál Košického kraja aj pre ďalšie generácie,
 • vytvárať podmienky pre zlepšenie a rozvoj turistickej prístupnosti kultúrnych pamiatok Európskeho dedičstva v Košickom kraji.

 

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia: 1 350 000 €