Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia

Uzatvorené 30. nov 2022

Výška dotácie 7000€

Miera dotácie max. 90%


Nezaradené

Košický, Prešovský

Všetky typy organizácií

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a  obyvateľov regiónu východného Slovenska, za využitia digitalizácie, ktorá pomôže šetriť čas, financie, pracovnú silu, chrániť životné prostredie a podobne.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia VSE
Grantový program: Nadácia VSE

Kód výzvy:

VSE2/2022

Ďalšie informácie:

Oprávení žiadatelia:

 • Grantový program je určený týmto subjektom:
  • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),
   • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
   • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
  • neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
   • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
   • neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch o samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska,
  • univerzitám, školám, školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych, miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska a na území východného Slovenska,
  • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
  • Slovenskému Červenému krížu.

Oblasti podpory:

 • prepojenie na činnosť žiadateľa s cieľom podporiť malé inovácie, automatizáciu a smart riešenia so zameraním na digitalizáciu,
 • prepojenie digitalizácie na znižovanie negatívnych procesov na životné prostredie, zvyšovaním odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutím účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov, či šetrenia energií,
 • prepojenie digitalizácie na uchovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva, literárnych, historických a folklórnych pamiatok, hmotného a nehmotného dedičstva východného Slovenska,
 • prepojenie na oblasť zvyšovania digitálnych zručností pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov východného Slovenska,
 • alebo iné, ďalšie oblasti, v ktorých sa dokáže uplatniť proces digitalizácie, s potenciálom zlepšiť existujúci stav (v oblasti energií, zdravia, služieb a ďalších aktuálnych spoločenských výziev),
 • taktiež podporíme aj vývoj aplikácií a smart riešení zameraných na digitalizáciu,
 • väčšie investičné plány, v rámci ktorých podpora tohto projektu tvorí ich časť, resp. dávame možnosť spolufinancovania väčšieho grantového programu.

Finančné podmienky výzvy:

 • Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške maximálne 7 000 eur.
 • Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom programe prerozdelené je 119 000 eur.
 • Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške 10%.

VIAC INFORMÁCIÍ