Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Uzatvorené 15. dec 2022

Výška dotácie nie je určené

Miera dotácie max. 100%


Nezaradené

Bratislavský, Nitriansky, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Podpora realizácie infraštruktúry oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • Obce, združenie miest a obcí
  • Vlastníci verejných kanalizácii podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
  • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácii vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Oprávnené aktivity:

  • výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samotného zberača)
  • výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd

Indikatívna alokácia výzvy:

  • 24 600 000 €
  • minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená
  • maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená

TEXT VÝZVY