Podpora rozvojového vzdelávania 2023

Uzatvorené 14. mar 2023

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%


Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Slovak Aid
Grantový program: Podpora rozvojového vzdelávania

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Rozpočtová organizácia a jej zariadenia (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Príspevková organizácia (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Neziskový sektor/mimovládne organizácie (všetky občianske združenia (založené v zmysle zákona č.83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby (založené v zmysle zákona č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), nadácie a iné právnické osoby, ktoré nie sú napojené na štátny rozpočet a ktoré nie sú zriadené na podnikanie.

 

Oprávnené aktivity:

 • Podpora inovatívnych spôsobov sprostredkovania tém rozvojového vzdelávania širšej verejnosti
 • Zapájanie inštitúcií do procesu integrácie rozvojového vzdelávania
 • Budovanie kapacít aktérov v oblasti zavádzania tém rozvojového vzdelávania
 • Začleňovanie tém rozvojového vzdelávania do celoživotného vzdelávacieho systému
 • Budovanie partnerstiev a spolupráce naprieč sektormi a inštitúciami
 • A ďalšie

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 150 000 €.
 • Maximálna výška požadovanej dotácie je 50 000 € na projekt.
 • Všetky platby majú charakter preddavkov, s výnimkou záverečnej platby, ktorá ma charakter refundácie.