Podpora spolupráce v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva (2023)

Uzatvorené 15. dec 2023

Výška dotácie 7 000 €

Miera dotácie max. 100%


Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva má za cieľ posilniť spoluprácu a zlepšiť vzájomné poznanie a porozumenie medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v oblasti kultúrneho podnikania, kultúrneho dedičstva a kultúrnej spolupráce.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus
Grantový program: Fond pre bilaterálne vzťahy

 

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v prispievateľských štátoch sú oprávnené podať žiadosť o príspevok.

 

Dôležité podmienky výzvy:

 1. Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z prispievateľského štátu a každý žiadateľ z prispievateľských štátov musí mať aspoň jedného partnera zo Slovenska. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri (okrem žiadateľa).
 2. Realizácia iniciatívy má byť plánovaná maximálne na 12 mesiacov a zároveň by mala byť ukončená najneskôr do 31. marca 2024.

 

Oprávnené aktivity:

 • Rozsah aktivít oprávnených na podporu v rámci Bilaterálneho fondu Kultúra je široký, vrátane sieťovania, výmeny, zdieľania a prenosu poznatkov, technológií, skúseností a osvedčených postupov medzi subjektmi zo Slovenska a prispievateľských štátov, za predpokladu, že sa prijímateľ a partner/i aktívne podieľajú na príprave iniciatívy a jej realizácii.
 • Hlavným cieľom iniciatívy je zaoberať sa manažmentom kultúrneho dedičstva tak, aby sa stalo katalyzátorom a podporilo sociálny a hospodársky rozvoj. Iniciatívy majú mať jasný bilaterálny zámer a majú slúžiť účelu posilnenia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskýmištátmi v definovanej oblasti podpory.
 • Vítané sú workshopy, bilaterálne školenia alebo študijné cesty pre zamestnancov samospráv v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva a/alebo vypracovanie plánov kultúrneho dedičstva pre miestne komunity.
 • Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadom pandémie COVID-19 je povinné v rámci iniciatívy naplánovať online alternatívu aktivít; preto je potrebné opísať náhradný plán pre prípad, ak by sa aktivity nemohli konať osobne.
 • V pláne je potrebné popísať náhradné online alternatívy.
 • Príklady aktivít, ktoré môžu byť realizované v rámci Bilaterálneho fondu Kultúra:
  • rozvoj bilaterálnej spolupráce, iniciovanie a podpora spoločných riešení pre rozvoj kultúrneho dedičstva;
  • sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos poznatkov, skúseností a osvedčených postupov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi vo vyššie uvedenej oblasti podpory;
  • spoločné stretnutia, návštevy, konferencie, školenia a semináre medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi na tému spoločného záujmu vo vyššie uvedenej oblasti podpory;
  • diskusie medzi poprednými expertmi/odborníkmi zo Slovenska, Islandu a Lichtenštajnska vo vyššie uvedenej oblasti podpory;
  • publikovanie spoločných správ, štúdií a publikácií. Tento zoznam nie je úplný a slúži len ako príklad možných aktivít.

 

Finančné podmienky:

 • Výška alokácie: 25 000  €
 • Maximálna výška žiadaného príspevku: 7 000 €