Príspevok na fotovoltické panely pre školy (2023)

Uzatvorené 12. mar 2023

Výška dotácie max 50 000 €

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

 

Harmonogram výzvy:

Dátum vyhlásenia: 16. 01. 2023

Dátum uzávierky: 12. 03. 2023

 

Táto výzva podporuje:

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
 • žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia Pontis
Grantový program: 1. Nadácia Pontis

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne školy a školské zariadenia uvedené v zozname ministerstva školstva, ako sú:
  • štátne materské školy aj súkromné špeciálne materské školy;
  • štátne základné školy aj súkromné špeciálne základné školy;
  • základné umelecké školy;
  • štátne špeciálne školy; cirkevné školy;
  • štátne gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania;
  • školské zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času pôsobiace pri škole).

 

Oprávnené výdavky:

 • nákup materiálu a iných materiálnych pomôcok, ktoré priamo a bezprostredne súvisia a sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie projektu,
 • cestovné náklady na prepravu materiálu do miesta realizácie projektu,
 • organizačné výdavky na realizáciu projektu, spočívajúce najmä vo výdavkoch na tlač materiálov (plagáty, podklady, pomôcky),
 • kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, a pod.,
 • odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiadala zapojenie odborníka z určitej oblasti a poskytnutie jeho/jej odborných prác (napr. projektanti, realizátor stavby, odborní konzultanti, pracovníci a pod.).
 • Ďalšie podmienky používania finančných prostriedkov sú upravené v inštrukciách k rozpočtu a vyúčtovaniu projektov a v zmluve o poskytnutí finančnej podpory (grantu)

 

V tejto výzve môžete získať:

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000 eur
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 50 000 eur
 • spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.