Program ochrany prírody (2023)

Uzatvorené 08. aug 2023

Výška dotácie max. 10 000 €

Miera dotácie max. 95%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom Programu ochrany prírody (POP) je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Grantový program: Envirofond

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec
 • Fyzická oosba
 • Mikroregionálne združenie obcí
 • Občianske združenie
 • Správa národného parku
 • Nadácia
 • Nezisková organizácia

 

Oprávnené aktivity:

 • Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených čast prírody a krajiny:
  • Podpora zahŕňa opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre starostlivosť o nelesné oblasti, biodiverzitu a iné záujmy v oblasti ochrany prírody, ako sú chránené stromy, jaskyne a geologické útvary. Cieľom je zabezpečiť priaznivý stav ochrany druhov, biotopov a krajiny v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Podpora zahŕňa aj opatrenia na starostlivosť o chránené stromy, zlepšovanie reprodukčných a úkrytových možností pre živočíchy a vytváranie zelenej infraštruktúry, ktorá poskytuje nové úkryty a potravné zdroje pre chránené druhy živočíchov. Finančná podpora môže byť poskytnutá len pre aktivity, ktoré sa vykonávajú na pozemku žiadateľa, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska činnosť.
 • Podpora infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu
  • Podpora je zameraná na vytvorenie drobnej technickej infraštruktúry ochrany prírody, ktorá propaguje predmet ochrany chránených území, chránené druhy a biotopy a slúži na usmernenie návštevnosti formou udržateľného turizmu v osobitne chránených územiach s minimálnym vplyvom na predmet ochrany.
 • Výchova a informovanosť k ochrane prírody
  • Podpora je zameraná na zlepšovanie všeobecného povedomia verejnosti o územnej a druhovej ochrane prírody formou realizácie výchovno-vzdelávacích podujatí, environmentálnej výchovy, vrátane vydávania informačných materiálov pre rôzne záujmové skupiny verejnosti

 

Finančné podmienky:

 • Výška maximálnej žiadanej dotácie 10 000 EUR
  • pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa