Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl (2023)

Uzatvorené 31. júl 2023

Výška dotácie vypočítaná individuálne

Miera dotácie max. 100%


Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom je poskytnutie projektovej podpory na zabezpečenie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu stavby alebo stavebných prác za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky základných škôl.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia: 

 • a) Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • b) Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • c) Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • d) Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • e) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ základnej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej školy),
 • f) Základná škola podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené výdavky:

 • Prostriedky mechanizmu v rámci tejto výzvy sú určené na úhradu výdavkov priamo spojených so zabezpečením aktivít projektu, t.j. výdavky na vypracovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (ktorej súčasťou je architektonická štúdia, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie a dokumentácia pre realizáciu stavby) pre potreby verejného obstarávania na vybudovanie nových kapacít na odstránenie súčasnej dvojzmennej prevádzky ZŠ (výzva s názvom „Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách s kódom 07I02-20-V01, na ktorú táto výzva s názvom projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl s kódom 07I02-20-V03 priamo nadväzuje) pomocou vybudovania nových priestorov alebo rekonštrukciou priestorov.
 • Výdavky na vypracovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) (ktorej súčasťou je architektonická štúdia, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie a dokumentácia pre realizáciu stavby), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH)

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 3 461 0861 EUR.
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na architektonickú štúdiu: počet novovytvorených kapacít x 4822 EUR na žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá obsahuje architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia a dokumentáciu pre realizáciu stavby: počet novovytvorených kapacít x 1375 EUR na žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu