PRV – Investície do obecnej infraštruktúry – kanalizácia, vodovody, ČOV (2023)

Uzatvorené 31. aug 2023

Výška dotácie max. 1 500 000 €

Miera dotácie max. 100%


Infraštruktúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zlepšovanie infraštruktúr malých obcí prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a dostavby vodovodou a ďalších činností.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Program rozvoja vidieka
Špecifický cieľ: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Ďalšie informácie

Oprávnení prijímatelia:

  • 1.    Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
  • 2.    Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí
  • 3.    Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

 

Oprávnené aktviity:

  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu;
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie;
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd;
  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.;
  • Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

 

Indikatívna alokácia výzvy:

  • 40 miliónov €