Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej mobility (2023)

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max. 4 000 000 €

Miera dotácie max. 80%


Cestná infraštruktúra, Ekologický rozvoj

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: 2. Prepojenejšie pohraničie

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • štát
 • mestá a obce
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • správcovia verejných komunikácií
 • ďalší oprávnení žiadatelia sú presne definovaní v prílohe 2.2 na tomto odkaze.

 

Oprávnené aktivity:

 • Príspevok môžu získať projekty spojené s prestavbou a modernizáciou ciest spolu s inžinierskymi objektmi, najmä zlepšujúce ich prístupnosť pre verejnú dopravu a bezpečnosť cestnej premávky.
 • Realizované prvky cestnej infraštruktúry by mali zlepšiť funkčnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia.

 

Finančné podmienky:

 • Celková alokácia výzvy: 20 005 741 €
 • Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.
 • Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % čistých oprávnených výdavkov, t. j. bez DPH.
 • Podrobné informácie nájdete v kapitole 3.5. Príručky programu a v Sprievodcovi štátnou pomocou (príloha č. 6 k Príručke programu).
 • Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:
  • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
  • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.
 • Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 500-tisíc €.
 • Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 4 milióny €.