Slnečné strechy (2023)

Uzatvorené 29. nov 2023

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie max. 100%


Ekologický rozvoj

Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský

Obce, Školy

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom programu je poskytnúť vybraným školským a sociálnym zariadeniam bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia ZSE
Grantový program: 1. Nadácia ZSE

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

  • školy (základné a stredné školy štátne, súkromné, cirkevné, špeciálne) a školské zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času pôsobiace pri škole, stredisko odbornej praxe zriadené pri škole),
  • zariadenia poskytujúce sociálne služby (ambulantné a pobytové; sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku),
  • registrované sociálne podniky zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie,
  • chránené dielne (pracovisko s upravenými podmienkami, kde pôsobí minimálne 50 % osôb so zdravotným postihnutím formou práce, zaškolovania sa alebo prípravy na výkon práce)
  • obce v prípade, že škola alebo sociálne zariadenie nemá vlastnú právnu subjektivitu – pokiaľ je obec zriaďovateľom rôznych subjektov oprávnených uchádzať sa o podporu v programe, môže obec predložiť viacero žiadostí za každý subjekt/zariadenie samostatne

 

Čo môžete získať?

  • Úspešným žiadateľom Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou. V prvom ročníku programu Slnečné strechy bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov v hodnote takmer 200 000 € získalo 11 subjektov, ktoré inštaláciou vhodnej veľkosti fotovoltických panelov dokážu usporiť významnú časť svojich energetických nákladov. Záujem o využívanie fotovoltiky bol v prvom ročníku naozaj veľký.
  • Nadácia ZSE podporí inštalácie v hodnote ďalších 150 000 €. Do programu sa môžu zapojiť: školy a školské zariadenia zariadenia poskytujúce sociálne služby registrované sociálne podniky chránené dielne obce v prípade, že škola alebo sociálne zariadenie nemá vlastnú právnu subjektivitu