SPPravme To (2022)

Uzatvorené 02. nov 2022

Výška dotácie max. 1 500 €

Miera dotácie 0%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia SPP
Grantový program: Nadácia SPP

Kód výzvy:

SPP1/2022

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Školské zariadenia: základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné).
 • Obce a mestá: predkladajú projekty len v prípade, že sú zriaďovateľmi škôl (základné a stredné školy) bez právnej subjektivity.
 • Občianske združenia: rodičovské združenia zriadené pri materskej škole, základnej škole a strednej škole; občianske združenia založené primárne na podporu vzdelávania na školách (materských, základných, stredných). Podmienkou prijatia žiadosti je, aby organizácia mala vo svojich zakladacích dokumentoch zaregistrovaný verejnoprospešný účel „podpora vzdelávania“.

Oprávnené aktivity:

 • Grantový program podporí aktivity realizované počas vyučovacieho procesu i mimo vyučovacieho procesu.
 • Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí počas vyučovacieho procesu a mimo neho, pri získavaní zručností kriticky myslieť, byť otvorení voči rozmanitosti a komunikovať svoje potreby. Podporíme napr. diskusné kluby, zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov realizovaných počas i mimo vyučovacieho procesu.
 • Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár, aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc. znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície.
 • Rozvíjanie efektívnych spôsobov spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora činnosti a spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity. Žiaci v triede, alebo na školskom parlamente si zadefinujú charitatívne aj filantropická aktivity, ktoré sa im páčia a chcú ich realizovať. Cieľom je zvýšiť angažovanosť mladých ľudí na aktívne sa zapájanie do diania okolo seba.
 • Podporu základných umeleckých škôl, chceme podporiť množstvo talentovaných a nadaných detí, budúcich výtvarníkov, hudobníkov, tanečníkov, hercov v oblasti umenia
 • Podporu učebných pomôcok, išlo by napr. išlo by napr. o multimediálne CD, vytvorenie vlastnej učebnice, vytváranie rôznych platforiem a pod.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 150 000 €
 • maximalna výška podory na jeden projekt je 1 500 €

VIAC INFORMÁCIÍ