Transformačné a inovačné konzorciá (2023)

Uzatvorené 13. sep 2023

Výška dotácie max. 15 000 000 €

Miera dotácie max. 80 - 100%


Vzdelávanie

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 9 – VaV

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávneným žiadateľom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR (kategórie a, b, c):
  • a) Slovenská akadémia vied
  • a) Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
  • a) Verejné výskumné inštitúcie
  • a) Vysoké školy
  • b) Občianske združenia a neziskové organizácie
  • b) Záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
  • c) Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka
 • Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR (kategórie a, b, c, d):
  • a) Slovenská akadémia vied a) Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
  • a) Verejné výskumné inštitúcie
  • a) Vysoké školy
  • b) Občianske združenia a neziskové organizácie
  • b) Záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
  • c) Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka d) Subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a
  • e) Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja (kategória e), ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

 

Účel výzvy:

 • a) Podporiť riešenie ekonomických a spoločenských výziev.
 • b) Generovať transformačné výskumno-inovačné aktivity, nové spolupráce a následné projekty v kľúčových sektoroch ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom.
 • c) Mobilizovať investície súkromného sektora do výskumu, vývoja a inovácií.
 • d) Prepojiť relevantných aktérov v rámci celej inovačnej reťaze v danej oblasti.
 • e) Vytvoriť dlhodobé spolupráce a prepojenia kľúčových aktérov v oblasti výskumu a inovácií nad rámec trvania projektu.
 • f) Aplikovať výstupy v spoločenskej a hospodárskej praxi.

 

Očakávané výsledky výzvy

 • a) Zvýšenie počtu spoločných výskumno-vývojových a inovačných aktivít a výstupov s vysokým inovačným potenciálom v kľúčových sektoroch ekonomiky na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • b) Vytvorenie fungujúcich TIK s plánom udržateľnosti po ukončení financovania z POO (napr. viaczdrojový plán financovania minimálne na ďalších 5 rokov).
 • c) Zvýšenie súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií v rámci TIK.
 • d) Zlepšenie transferu technológií (napr. formou európskych alebo medzinárodných patentov, licencovania, spin-offov a pod.) a zlepšenie podnikateľských zručností.
 • e) Podpora vytvárania nových podnikateľských príležitostí a zvýšenie podielu inovačných podnikov (napr. vznik nových inovatívnych firiem, start-upov a pod.).
 • f) Skvalitnenie a rozvoj ľudských zdrojov v rámci konkrétnej oblasti, ktorú bude TIK riešiť.
 • g) Zvýšenie účasti slovenských subjektov v medzinárodných projektoch a predovšetkým v Európskom výskumnom priestore.
 • h) Zadefinovanie výskumno-inovačných priorít a tém zdola samotnými transformačnými a inovačnými konzorciami, ktoré majú potenciál stať sa piliermi slovenskej ekonomiky

 

Oprávnené aktivity:

 • Oprávnené aktivity subjektov vykonávajúcich nehospodársku činnosť (mimo schémy štátnej pomoci):
  • Nezávislý základný výskum, aplikovaný / priemyselný výskum a experimentálny vývoj.
  • Obnova a obstaranie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia.
  • Zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií (napr. príprava projektov Horizont Európa, zapojenie sa do Znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu, alebo do Konzorcií pre európsku výskumnú infraštruktúru a pod.).
  • Mobilita ľudských zdrojov a výmenných pobytov zamestnancov medzi partnermi TIK.
  • Organizácia programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií s cieľom podporovať výmenu poznatkov, vytváranie sietí a nadnárodnú spoluprácu.
  • Manažment transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva z nezávislého výskumu.
 • Oprávnené aktivity subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť (podliehajúcich schéme štátnej pomoci):
  • Aplikovaný / priemyselný výskum a experimentálny vývoj v zmysle bodov 85 a 86 čl. 2 GBER
  • Obnova a obstaranie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia
  • Mobilita ľudských zdrojov a výmenných pobytov zamestnancov medzi partnermi TIK
 • Oprávnené aktivity zahraničných subjektov:
  • Aplikovaný / priemyselný výskum a experimentálny vývoj
  • Mobilita ľudských zdrojov a výmenných pobytov zamestnancov medzi partnermi TIK
  • Organizácia programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií s cieľom podporovať výmenu poznatkov, vytváranie sietí a nadnárodnú spoluprácu

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Žiadatelia môžu požiadať o prostriedky vo výške od 10 do 15 miliónov EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH) na obdobie realizácie projektu od 1.1.2024 do 30.6.2026.
 • Alokácia výzvy je 107 928 000 EUR, z toho:
  • a) zdroj Plán obnovy a odolnosti: 89 940 000 EUR
  • b) zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 17 988 000 EUR