Učitelia pre 21. storočie (2023)

Uzatvorené 30. nov 2023

Výška dotácie nie je stanovaná

Miera dotácie nie je určená%


Vzdelávanie

Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania  a podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie

 

Ďalšie informácie

Cieľ výzvy:

 • Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.
 • Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
 • Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce, v prípade, ak sú zriaďovateľom aspoň jednej školy alebo školského zariadenia,
 • organizácie zriadené obcou, ak ich činnosť je zameraná aj na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • školy alebo školské zariadenia, zriadené v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vysoké školy zriadené zákonom,
 • neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ak ich činnosť je zameraná aj na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • občianske združenia, zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ak ich činnosť je zameraná aj na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • nadácie, zriadené na základe zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ak ich činnosť je zameraná aj na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ak ich činnosť je zameraná aj na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

 

Účel použitia prostriedkov mechanizmu

 • Predmetom podpory je vytvorenie partnerstva na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania a zriadenie a prevádzkovanie Regionálneho centra podpory učiteľov (ďalej len „regionálne centrá“) v danom regióne. Regionálne centrá formou partnerskej spolupráce a v súčinnosti s vykonávateľom budú podporovať školy a pedagogických zamestnancov pri zavádzaní zmien vyplývajúcich z nového kurikula základného vzdelávania. Svoju činnosť budú vykonávať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností počas procesu prechodu na nové kurikulum. K hlavným úlohám žiadateľa v spolupráci s regionálnymi partnermi, t. j. povinné aktivity, ktoré budú regionálne centrá vykonávať patrí:
  • a) Monitorovanie potrieb PZ a OZ škôl v regióne. Výsledkom monitoringu môže byť aj modifikácia hlavných úloh regionálneho centra, ktorú regionálny partner vykoná v partnerskej spolupráci s vykonávateľom.
  • b) Rozširovanie partnerstva so školami a inými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní v regióne.
  • c) Umožnenie a podpora odborného rastu mentorov regionálneho centra (zabezpečí technické zázemie a účasť mentora na rozvojových aktivitách poskytovaných prostredníctvom vykonávateľa, jeho priamo riadených organizácií a ďalších odborných partnerov – školenia, supervízie, stáže v školách s dobrou aplikáciou nových metód, prípadne zahraničné stáže).
  • d) Zabezpečenie vhodných podmienok na optimálny pracovný výkon mentora.
  • e) Kontrola kvality činností vykonávaných mentormi formou spätnej väzby za pomoci metodík vypracovaných podľa pokynov alebo v partnerskej spolupráci s vykonávateľom. Spresnenie hlavných úloh prijímateľa podľa bodov c) až e), metodiky kontroly a vzory kontrolných formulárov sú uvedené v Manuáli k výzve.
 • Žiadateľ v danom regióne bude zároveň zamestnávateľom mentorov, t. z. ďalšou úlohou je v spolupráci s vykonávateľom nájsť kvalitných, inšpiratívnych a aktívnych pedagógov otvorených k inováciám v regiónoch, ktorí sa stanú mentormi ostatných PZ a OZ. Mentori zostanú aktívnymi učiteľmi na školách s úväzkom na kratší pracovný čas a druhú časť pracovného úväzku (priemerne 18,75 hod./ týždeň) sa budú venovať mentorskej činnosti.
 • Žiadateľ po podpise zmluvy s vykonávateľom sa bude v prvom rade riadiť nasledovným harmonogramom:
  • zverejní výberové konanie na obsadenie pozícií mentorov vo svojom regióne tak, aby termín prihlásenia uchádzačov na pozíciu mentora mohlo byť najneskôr do 30. 04. 2024,
  • v spolupráci s vykonávateľom bude realizovať výberové konania na pozíciu mentorov do 15. 06. 2024,
  • v mesiacoch júl – august 2023 v spolupráci s vykonávateľom zabezpečí odborné školenie mentorov v jednej alebo viacerých témach mentoringu v prioritných tematických oblastiach, v ktorých budú mentori poskytovať individuálnu pomoc pedagógom.
 • Mentor musí spĺňať nasledujúce kritéria:
  • a) Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni PZ a OZ v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí
   • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa § 9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, – získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
   • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov.
  • b) Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí
   • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
   • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 1 535 640 EUR