Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (2023)

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max 782 906 €

Miera dotácie max. 100%


Zdravotníctvo

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zriadenie nových diagnosticko-intervenčných centier pre osoby s poruchami autistického spektra s kvalifikovaným personálom. Súčasťou bude aj výskum porúch autistického spektra.

Centrá budú pokrývať regionálnu potrebu pre tri široké regióny. Cieľom je zvýšiť dostupnosť špecializovaných služieb a zvýšiť počet detí, ktoré absolvovali komplexnú diagnostiku porúch autistického spektra a adekvátnu liečbu.

 

Harmonogram výzvy:

Dátum vyhlásenia: 10. 01. 2023

Dátum uzávierky: 31. 03. 2023

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 12

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • právnická osoba (napr. akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb,
 • nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
 • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta, mestskej časti alebo obce, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • združenie obcí podľa § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené aktivity:

 • Oprávnené aktivity projektu:
  • Výstavba nového špecializovaného centra pre PAS.
  • Rekonštrukcia priestorov na vybudovanie nového špecializovaného centra pre PAS.
  • Materiálno-technické vybavenie nového špecializovaného centra pre PAS.
  • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu s kódom 12I05-21-V15 predstavuje 2 348 720 EUR bez DPH.

 

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na túto výzvu sa delí na:

 1. 1 špecializované centrum pre poruchy autistického spektra pre Západné Slovensko, vrátane Bratislavy s alokáciou 782 906,60 EUR
 2. 1 špecializované centrum pre poruchy autistického spektra pre Stredné Slovensko s alokáciou 782 906,60 EUR
 3. 1 špecializované centrum pre poruchy autistického spektra pre Východné Slovensko s alokáciou 782 906,60 EUR