Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023/2024)

Uzatvorené 29. feb 2024

Výška dotácie max. 1 100 000 €

Miera dotácie max. 70%


Šport

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Fond na podporu športu
Špecifický cieľ: Fond na podporu športu

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia

 • (1) Žiadateľom môže byť
  • a) športová organizácia
  • b) obec, vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta Košice
  • c) vyšší územný celok,
  • d) verejná vysoká škola
  • e) regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
  • f) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • (2) Žiadateľ musí zároveň spĺňať všetky nasledovné kritériá, a to
  • a) byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
  • b) riadne plní svoje záväzky zo zmlúv uzatvorených s fondom pred podaním žiadosti,
  • c) vrátiť fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8 zákona o fonde.
 • (3) Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy žiadať o finančný príspevok iba na jeden projekt.

 

Oprávnené výdavky

 • (1) Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytnutý v súlade s § 15 zákona o fonde a Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie“).
 • (2) Za oprávnené výdavky sa považujú tie výdavky, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľov a zabezpečovaním aktivít v rámci tejto výzvy a žiadosti úspešného žiadateľa.
 • (3) Žiadateľ môže použiť príspevok výlučne na financovanie oprávnených výdavkov, ktorými sú výdavky
  • a) na výstavbu a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry vrátane nevyhnutného technického zázemia a hygienického zázemia,
  • b) na obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a súvisí s podporovaným účelom (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na prevádzkovanie športovej infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci príslušnej športovej infraštruktúry).
 • (4) Do oprávnených výdavkov sa na účely spolufinancovania započítava, ak to nevylučujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci, aj
  • a) náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo súvisiacej s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry,
  • b) prieskumné, geologické a geodetické práce,
  • c) dopravné a montážne práce
  • d) úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody,
  • e) úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia a poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky),
  • f) výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry, maximálne však vo výške 10 % z povinného objemu spolufinancovania projektu; hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.
 • (5) Oprávnenými výdavkami sú tiež výdavky najmä na
  • a) prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
  • b) rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
  • c) výmenu starého povrchu za nový v športovej infraštruktúre,
  • d) výmenu resp. modernizáciu osvetlenia v športovej infraštruktúre,
  • e) rekonštrukciu alebo výstavbu diváckej tribúny pri športovej infraštruktúre,
  • f) rekonštrukciu alebo výstavbu šatne v rámci športovej infraštruktúry,
  • g) stavebný dozor do výšky 1% z oprávnených výdavkov projektu,
  • h) vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, prekrytie bazéna, šatne, sprchy,
  • i) miestne komunikácie ako chodníky v rámci športového areálu len za predpokladu, že ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu chodníkov, spevnených plôch, prístupových ciest a parkovacích miest, ktoré sú doplnkovou aktivitou v rámci hlavnej aktivity projektu výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie športoviska, pričom je táto doplnková aktivita podmienkou pre vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia v zmysle stavebného zákona a pre následné uvedenie športovej infraštruktúry do užívania,
  • j) rekonštrukciu alebo modernizáciu oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a realizácia tohto oplotenia je potrebná na naplnenie cieľa projektu,
  • k) stroje a zariadenia na úpravu športových plôch a povrchov len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a obstaranie strojov a zariadení je potrebné na naplnenie cieľa projektu.

 

Finančné podmienky

 • Celková alokácia: 17 000 000 €
 • Finančný príspevok z Fondu na podporu športu sa v rámci tejto výzvy poskytuje v maximálnej výške 70 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa.
 • Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená na sumu 100 000 €.
 • Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80 000 €.
 • Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1,1 milióna eur.