Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry (2023)

Uzatvorené 08. jan 2024

Výška dotácie nie je stanovaná

Miera dotácie max. 100%


Cyklodoprava

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 3 – Udržateľná doprava

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území
 • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území
 • rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec v oprávnenom území
 • projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec.

 

Oprávnené projekty:

Hlavné oprávnené aktivity a výdavky (aktivity realizované pred alebo po podaní ŽoPPM):

 • Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s vytváraním cyklistickej infraštruktúry – konštrukčné vrstvy vozoviek cyklotrasy – výstavba, resp. rekonštrukcia:
  • vyhradených cyklistických pruhov (len alikvótne k celkovej šírke cestnej komunikácie)
  • samostatných cyklistických cestičiek
  • spoločných chodníkov pre cyklistov a peších
  • združených cyklochodníkov a paralelných chodníkov pre peších
 • Odstavné zariadenia pre bicykle – samostatné cyklostojany a cykloprístrešky – pri školách, staniciach, významných zastávkach a nekomerčných objektoch v správe štátu alebo samosprávy
 • Príprava staveniska – odstránenie drevín, demolácie a iné búracie práce, dovoz, odvoz, presun a skládkovanie zemín a odpadov (len z uznaných oprávnených položiek v priestore cyklotrasy)
 • Trvalé konštrukcie zemného telesa – výkopy a násypy, spevňovanie podložia, terénne a sadové úpravy a výsadba v bezprostrednom okolí cyklotrasy
 • Bezpečnostné, segregačné a ochranné prvky, vodorovné a zvislé dopravné značenie (vrátane farebného odlíšenia cyklotrasy), debarierizačné úpravy priechodov, rampy, žliabky a pod.
 • Inžinierske konštrukcie – mosty a lávky, oporné a zárubné múry, spevňovanie svahov a iné geotechnické konštrukcie, a pod.
 •  Vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí, náhradná výstavba a pod.) v nevyhnutnom rozsahu, náležite zdôvodnené, napr. na základe požiadaviek EIA alebo podmienok vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení
 • Pridružené verejné investície – osvetlenie, kanalizácia, vodozádržné a hydrotechnické opatrenia a pod.
 • Mobiliár a doplnková cyklistická infraštruktúra, vrátane SMART prvkov (napr. sčítače bicyklov), lavičky, odpočívadlá a pod.)
 • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbeo
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby•

Prípravné oprávnené aktivity (výhradne ako aktivity realizované pred podaním ŽoPPM):

 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkovo
 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a objektov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov)

Podporné oprávnené aktivity (výhradne ako aktivity realizované po podaní ŽoPPM):

 • Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni žiadateľov v súlade s čl. 9.1.3.a 9.1.4. Systému implementácie plánu obnovy formou informačnej tabule.

 

Finančné podmienky:

 • Výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 30 000 000  Eur bez DPH.
 • Rozpočet na DPH, v prípadoch kde bude DPH v zmysle podmienok výzvy oprávnená: 6 000 000  EUR. (spolu s DPH 36 000 000)